Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1417-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борислав Стефанов Малешков срещу решение № 118 от 11.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Септември

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Септември е постъпила жалба с вх. № МИ-15-928/1 от 15.10.2019 г. от Борислав Стефанов Малешков – кандидат за общински съветник в община Септември от КП „Алтернативата на гражданите“, срещу решение № 118 от 11.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Септември.

Обжалваното решение е постановено по постъпил сигнал с вх. № 121 от 09.10.2019 г. в ОИК – Септември от Борислав Стефанов Малешков – кандидат за общински съветник в община Септември от КП „Алтернативата на гражданите“ с който същият сезира ОИК за извършени нарушения на Изборния кодекс от кандидати за кметове във връзка с участието им в различни обществени мероприятия, както и нарушения на чл. 168, ал. 3 ИК за неправомерно използване на различни фейсбук страници и билбордове за предизборна агитация.

Към сигнала си жалбоподателят е приложил снимков материал във фейсбук от участие на кандидатите за кметове на Септември и Лозен в откриването на нова улица в село Лозен, участие на кандидатите за кметове на Септември и Ветрен, както и председателят на Общински съвет - Септември в откриването на нова улица в село Ветрен; неправомерно използване на профила във фейсбук на „Локомотив Септември” за предизборна агитация, който е бил посочен като официален контакт на Община Септември във вестник „Септемврийци”, издание на Община Септември; неправомерно използване на два билборда, предназначени за използване по Европейски програми за „предизборните визии” на Марин Рачев, както и участие на различни кандидати в организирани от общината тържества за децата, с твърдение за нарушение на Закона за закрила на детето. С обжалваното решение не е констатирано нарушение на Изборния кодекс.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 118 от 11.10.2019 г. на ОИК – Септември поради неговата незаконосъобразност.

След като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия счита, че по т. 1 и по т. 2 от сигнала ОИК – Септември  правилно е счела, че не са налице данни за незаконосъобразно провеждане на предизборна агитация. Правилни са изводите, изложени в мотивите на решението, че предизборната агитация, дефинирана изчерпателно в  § 1, т. 17 от ДР на ИК не може да бъде тълкувана разширително извън посоченото в горецитираната разпоредба съдържание. Поради горното правилно ОИК – Септември  е счела, че в конкретния случай  не е налице нарушение на Изборния кодекс, тъй като не е налице агитация „за подкрепа“, респективно „за неподкрепа“ на някой кандидат, партия или коалиция. От приложените писмени доказателства и снимков материал не може да се направи категоричен извод, че е налице предизборна агитация.

Правилни са изводите на ОИК – Септември, обективирани в обжалваното решение по т. 3 от сигнала, тъй като законодателят изрично е изключил социалните мрежи, вкл. Фейсбук от медийните услуги върху които ОИК, респективно ЦИК, осъществяват контрол.

Правилни и законосъобразни са констатациите на ОИК – Септември в обжалваното решение относно неконстатиране на нарушения на чл. 168, ал. 3 ИК, посочени в т. 4 от сигнала. Отделно от тях с вх. № 15-928/1 от 15.10.2019 г. като допълнение към преписката е получено писмо от Бранимир Георгиев, управител на „Марина БГ8“ ООД, с което същият твърди, че визираните в сигнала два броя билбордове са наети от представляваното от него дружество и той е поставил т.нар. „предизборни визии“. Като за целта има сключени договори за рекламна площ и заплаща наем към общината, поради което може да ги използва както намери за необходимо.

По т. 5 от сигнала правилно ОИК е счела че не е налице нарушения на Изборния кодекс, тъй като не е безспорно установено неправомерно проведена предизборна агитация от представения снимков материал от който не може да се направи извод за датата на провеждане на мероприятието. Отделно от това от представения отговор от община Септември се установява, че мероприятията са проведени извън предизборната кампания. С оглед на неконстатиране на липсата на категорични данни за проведена предизборна агитация в присъствието на деца, правилно ОИК е счела, че не са налице основания за препращане на сигнала в тази му част по компетентност на ДА „Закрила на детето“. Правилни са изводите на ОИК – Септември, изложени във връзка с твърдението в сигнала за неправомерна предизборна агитация, осъществена чрез поставяне на снимки на кандидат за кмет на община Септември и кандидат за общински съветник, издигнат от МК „Обединени земеделци“ – Марин Рачев и Георги Йовчев в личните профили във Фейсбук на вр.и.д. кмет на община Септември и други служители от администрацията, по изложените вече в настоящото решение съображения за изключването на социалните мрежи, вкл. Фейсбук от медийните услуги, които ОИК, респективно ЦИК, контролират.

 С обжалваното решение Общинската избирателна комисия – Септември не е констатирала нарушение на разпоредбите на ИК, визирани в сигнала, включително и на чл. 168, ал. 3 ИК.

При постановяване на решението си, ОИК е провела разисквания по всеки един от поставените въпроси в сигнала. ОИК твърди, че не са налице данни за предизборна агитация, съобразно разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички приложени към административната преписка материали и доказателства, счита жалбата за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, но разгледана по същество намира същата за неоснователна.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от Борислав Стефанов Малешков срещу решение № 118 от 11.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Септември.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Септември.

Решението на ОИК – Септември подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик чрез ОИК – Септември в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения