Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1416-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал (жалба) от Надежда Илиева Йорданова, кандидат за кмет на община Мездра от Местна коалиция СДС (ПП „НФСБ“, ПП „БДС – Радикали“ и ПП „СДС“), срещу в. „Уикенд“ и агенция ПИК

Постъпил е сигнал (жалба) по електронната поща с вх. № МИ-22-41 от 14.10.2019 г. от Надежда Илиева Йорданова, кандидат за кмет на община Мездра от Местна коалиция СДС (ПП „НФСБ“, ПП „БДС – Радикали“ и ПП „СДС“), срещу в. „Уикенд“ и агенция „ПИК“.

Жалбоподателката твърди, че в периода 12 – 18.10.2019 г. жълти издания публикуват клевети и абсолютно невярна информация, целяща да опетни името й пред обществото, семейството и колегите. Твърди също, че извършителите в. „Уикенд“ и агенция „ПИК“ нарушават правната норма на чл. 134, ал. 5 ИК, където е забранено да се използват агитационни материали (писмени и устни), които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Счита, че медиите са били длъжни да потърсят отговор, който да публикуват безплатно до обема на материала, на който отговаря.

Твърди също, че изнесените твърдения освен че не отговарят на обективната истина, нарушават разпоредбите на Изборния кодекс.

Моли Централната избирателна комисия да разгледа сигнала и да предприеме действия срещу вестник „Уикенд“ и агенция „ПИК“, като наложи санкция за нарушение на разпоредбите на чл. 134, ал. 5 от Изборния кодекс, забраняващи използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите и предприемане на действия с цел прекратяване на противоправното поведение на нарушителите.

Централната избирателна комисия намира, че сигналът е за установяване на нарушение на правилата за предизборна агитация, визирани в чл. 183, ал. 4 ИК, а не както е посочено – чл. 134, ал. 5 ИК.

След като се запозна с приложените към сигнала материали, ЦИК счита, че същите не представляват предизборна агитация (агитационни материали) по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК и т. 17 от § 1 от ДР на ИК, тъй като автор на тези материали не е кандидат, партия, коалиция и инициативен комитет като участници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., а произтича от редакцията на в. „Уикенд“ и агенция „ПИК“ при упражняване на конституционно признатото им право на свобода на словото. Поради горните съображения ЦИК счита, че посочените публикации във в. „Уикенд“ и агенция „ПИК“ не нарушават изискванията на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

В конкретния случай приложима е разпоредбата на чл. 188, ал. 1 ИК, съгласно който печатните медии и онлайн новинарските услуги, публикували материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, са длъжни незабавно след получаването на отговор да го публикуват. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Ако жалбоподателят се чувства засегнат от разпространен в печатните или електронните медии материал, който го засяга лично, той има право на отговор, като изложи публично мнението си и направи опровержение на твърдяното в съответната медия.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Надежда Илиева Йорданова, кандидат за кмет на община Мездра от Местна коалиция СДС (ПП „НФСБ“, ПП „БДС – Радикали“ и ПП „СДС“), срещу в. „Уикенд“ и агенция ПИК
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения