Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1416-МИ
София, 27 януари 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 -16, чл. 156 - 161, чл. 397, чл. 402, чл. 412 - 419, чл. 465, т. 3 от Изборния кодекс и § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Пасивно избирателно право на българските граждани и гражданите на държави - членки на Европейския съюз

1. Право да бъдат избирани за общински съветници и за кмет на община имат българските граждани, които отговарят едновременно на следните условия:

1.1. навършили са 18 години към изборния ден включително;

1.2. не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);

1.3. не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

1.4. живели са най-малко през последните 6 месеца в населено място на територията на община Сърница.

2. Право да бъде избиран за общински съветник има всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин и отговаря едновременно на следните условия:

2.1. навършил е 18 години към изборния ден включително;

2.2. не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

2.3. не изтърпява наказание лишаване от свобода;

2.4. има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;

2.5. не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

2.6. живял е най-малко през последните 6 месеца в населено място на територията на община Сърница.

3. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" е:

3.1. български гражданин, който отговаря алтернативно на едно от следните условия:

а) към 14.09.2014 г. включително има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сърница;

б) към 14.09.2014 г. включително има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на община Сърница и постоянен или настоящ адрес на територията на друга община или кметство на територията на Република България.

3.2. гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който към 14 септември 2015 г. включително има адрес на пребиваване на територията на община Сърница.

4. Всеки български гражданин, който отговаря на условията по т. 1 може да се кандидатира по постоянен или настоящ адрес.

 

II. Изисквания към кандидатите за общински съветници

5. Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

Кандидат за общински съветник от партия, коалиция или местна коалиция може да бъде и кандидат за кмет само от същата партия, коалиция или местна коалиция.

6. Кандидат за общински съветник, предложен от инициативен комитет, не може да бъде кандидат за кмет от партия, коалиция или местна коалиция.

7. Независим кандидат за общински съветник не може да бъде включен в кандидатската листа на партия, коалиция или местна коалиция.

 

 

IIІ. Изисквания към кандидатите за кмет

8. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

9. Кандидат за кмет, предложен от инициативен комитет, не може да бъде кандидат за общински съветник от кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция.

10. Кандидат за кмет от партия, коалиция или местна коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия, коалиция или местна коалиция. В случай че бъде избран за кмет на общината, той отпада от кандидатската листа за общински съветници на партията, коалицията или местната коалиция.

11. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в кандидатска листа за кмет на партия, коалиция или местна коалиция.

 

ІV. Издигане на кандидати

12. Кандидати за общински съветници и за кмет на община Сърница могат да бъдат издигани само от регистрирани и в Общинската избирателна комисия (ОИК) партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати.

13. Партиите, участващи в състава на коалиция, както и партиите или коалициите, участващи в състава на местни коалиции, не могат самостоятелно да издигат кандидати за един и същи вид избор.

 

V. Лица, които не могат да бъдат регистрирани от партии, коалиции и местни коалиции

14. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии, коалиции и местни коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции", държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

 

VІ. Кандидатски листи

15. Кандидатите за общински съветници и кмет на община Сърница, издигнати от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи.

16. Всеки кандидат за кмет от партия, коалиция или местна коалиция, както и независим кандидат за общински съветник или кмет образува самостоятелна кандидатска листа. 

17. В отделните видове избори коалициите участват с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии/коалиции/местни коалиции не могат да участват със самостоятелни листи.

18. Кандидатите за общински съветници на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети се вписват в регистъра на кандидатските листи в ОИК - Приложение № 62-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, приети с Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 62 от 29 юли 2014 г. Кандидатите за общински съветници на партии, коалиции и местни коалиции се регистрират с номера, под които са подредени в съответната кандидатска листа. Броят на кандидатите за общински съветници в една кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да бъде по-голям от броя на членовете на общинския съвет в община Сърница.

Кандидатите за кмет на община Сърница се вписват в отделен регистър на кандидатските листи за кмет на община в ОИК - Приложение № 62-МИ от изборните книжа.

 

VII. Регистрация на кандидатски листи по предложение от партии, коалиции и местни коалиции

19. Кандидатските листи се регистрират от общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите граждани на държава - членка на Европейския съюз) на кандидатите за общински съветници и/или кметове (Приложение № 53-МИ от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението се прилагат следните документи:

а) заявление от всеки кандидат за общински съветник или кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 57-МИ от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или кмет, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК (Приложение № 58-МИ от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 59-МИ от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, т. 6 от ИК (Приложение № 60-МИ от изборните книжа);

д) кандидатът по предходната буква „г" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква „г" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

е) пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

 

VІІІ. Регистриране на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет. Подписка (списък) в подкрепа на независимия кандидат

20. Право да посочат и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

20.1. За кмет на общината - не по-малко от 200 избиратели от общината;

20.2. За общински съветник - не по-малко от 100 избиратели от общината.

21. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или за кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет.

Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в общината (Приложение № 61-МИ от изборните книжа).

22. Всеки избирател може да участва само в една подписка за съответния вид избор.

23. Списъкът на хартиен носител се предава на ОИК заедно с документите по раздел VІІ не по-късно от 10 февруари 2015 г. - 32 дни преди изборния ден. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 644-МИ от 5 август 2014 г.

24. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 21, обработва и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

25. Кандидатът за общински съветник или за кмет на общината, предложен от инициативен комитет, се регистрира от ОИК след представяне на писмено предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз на кандидата за кмет или общински съветник (Приложение № 54-МИ от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат документите по т. 19, букви „а", „б", „в", „г" „д" и „е", както и подписката по т. 21.

26. След приемане на предложението по т. 25, списъка по т. 21 и документите по т. 19, букви „а", „б", „в", „г" „д" и „е" ОИК незабавно предава списъка на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверката в срок до 15 февруари 2015 г. включително (не по-късно от 27 дни преди изборния ден). За резултата от извършената проверка съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ОИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите.

27. Общинската избирателна комисия в срок до 15 февруари 2015 г. включително (не по-късно от 27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка въз основа на извършената проверка от съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. При поискване от инициативния комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 26 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци.

28. Общинската избирателна комисия осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 21 по единен граждански номер или личен номер.

 

ІX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения

29. Кандидатите за общински съветници и кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, се регистрират от ОИК в срок до 10 февруари 2015 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Общинската избирателна комисия приема документи за регистрация на кандидатски листи до 17,00 ч. на 10 февруари 2015 г. (решение № 1 от 24.01.2015 г. на ОИК - Сърница).

30. Документите за регистрация на кандидатите се завеждат в момента на подаването от ОИК в съответния регистър с пореден номер.

За всеки вид избор - за общински съветници и за кмет на община ОИК води отделен регистър - Приложение № 62-МИ от изборните книжа. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистрите на ОИК. Датата и часът на постъпване на документите се вписват и върху предложението за регистрация.

31. За регистрацията на всяка кандидатска листа с кандидати за кмет на общината и кандидати за общински съветници ОИК взема отделно решение, което се вписва в съответния регистър по т. 30. Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава удостоверение за регистриран кандидат (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

32. Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на ЦИК извлечение от регистрите по т. 30 за извършване на проверка относно действителността на регистрациите.

33. В случай че проверката по т. 26 не е приключила към 10 февруари 2015 г. - крайния срок за регистрация, ОИК взема решение за регистрация на независимия кандидат за общински съветник или за кмет при условията на неприключила проверка.

 

X. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

34. При приемане на документите ОИК извършва проверка дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за общински съветници и кмет на общината. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 10 февруари 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ОИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати. Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

35. Проверката на обстоятелствата по чл. 397 от ИК се извършва по реда на отделно решение на ЦИК. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявени от кандидата граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

36. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията или местната коалиция може не по-късно от 12 февруари 2015 г. включително (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

37. Когато кандидат, предложен от партия или коалиция/местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 7 март 2015 г. включително (7 дни преди изборния ден).

38. Когато кандидат от регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже да участва в изборите, ОИК заличава регистрацията му и уведомява незабавно предложилата го партия, коалиция или местна коалиция.

Партията, коалицията или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 12 февруари 2015 г. включително (30 дни преди изборния ден), като следва да заяви дали новият кандидат заема освободеното или последното място в кандидатската листа. Когато предложеният нов кандидат заеме последното място в кандидатската листа, останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

39. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже след 12 февруари 2015 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата на кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен".

40. Когато след проверката на списъка по т. 21 ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Заличаването може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

ХІ. Действителност на регистрацията на кандидатите

41. Когато кандидат за общински съветник или за кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или в нарушение на изискванията по раздели от І до ІV включително, действителна е първата по време регистрация.

42. Нарушението на изискванията по раздели І - ІV води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждане на изборите - до недействителност на избора, ако кандидатът е избран.

43. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на изискванията по раздели І - ІV. Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните кандидати, партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети. Решението на ЦИК за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК.

 

ХІІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност.

44. От регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите кандидатите имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

45. От деня на регистрацията регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. Когато регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се прекратяват от деня на заличаването.

46. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

47. Разпоредбата на т. 45 не се прилага, когато регистрираните кандидати за общински съветници или кметове са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията им в ОИК.

 

ХІІІ. Отпуск на регистрираните кандидати

48. Кандидат за кмет, който заема държавна служба, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите.

49. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

50. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. Ако регистрацията на кандидата бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено се смята, че отпускът не е прекъсван.

51. Изискванията по т. 48 и 49 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения