Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1415-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от П. Г. С. от гр. Ловеч срещу решение № 119-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Ловеч

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-22-400 от 14.10.2019 г. от П. Г. С. от гр. Ловеч срещу решение № 119-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Ловеч. С обжалваното решение ОИК – Ловеч отхвърля жалбата с вх. № 87 от 10.10.2019 г. от П. Г. С. като неоснователна и недоказана. В същата жалбоподателката навежда доводи за пет нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс от кандидата за кмет на община Ловеч Корнелия Добрева Маринова – чл. 181, ал. 1, чл. 182, ал. 1, чл. 11, ал. 4 ЗЗДет, чл. 11, ал. 2 ЗПУВ и чл. 4, ал. 1 ППЗНП.

В сигнала до ОИК се твърди, че е налице нерегламентирано присъствие/посещения на различни публични събития от кандидата за кмет Корнелия Маринова, което по своята същност представлява предизборна агитация и нарушение на разпоредбите на чл. 181, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 ИК, както и на чл. 11, ал. 4 ЗЗДет, чл. 11, ал. 2 ЗПУВ и чл. 4, ал. 1 ППЗНП. Приложен е и снимков материал от мероприятията, в които е участвал кандидатът за кмет.

След като се запозна с административната преписка, както и със съдържащите се в нея доказателства, Централната избирателна комисия счита за правилни изводите на ОИК – Ловеч, за липса на предизборна агитация, тъй като никъде в посочените мероприятия не се съдържа призив за подкрепа или не подкрепа за ИК за конкретния кандидат за кмет, посочен в сигнала. Предизборната агитация, дефинирана изчерпателно в § 1, т. 17 от ДР на ИК, не може да бъде тълкувана разширително извън посоченото в горецитираната разпоредба съдържание.

В Изборния кодекс не се съдържа забрана кандидати за общински съветници и за кметове да присъстват на различни публични мероприятия, противното би означавало нерегламентирано ограничаване на правата им като граждани. Поради горното, посочените в сигнала участия на г-жа Корнелия Маринова при откриване на автомобилен завод в Ловеч на 26.09.2019 г., откриване на фестивала „Младите в театъра“ в ДТ – Ловеч, на 02.10.2019 г. и Вечер на поезията в КДК – Ловеч на 03.10.2019 г. не представляват нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс, отнасящи се до предизборната агитация, тъй като никъде не се съдържа призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат. Що се отнася до интервюто на г-жа Маринова, публикувано в youtube.com на 06.10.2019 г., при откриване на автомобилния завод в гр. Ловеч, произнесеното слово при откриване на фестивала „Младите в театъра“, публикувано във facebook.com, в случая същите са ирелевантни, тъй като ОИК, респ. Централната избирателна комисия, не контролира социалните мрежи.

Правилни са изводите на ОИК – Ловеч, че не е налице нарушение на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, визирано като нарушение в сигнала и извършено на 03.10.2019 г. на Вечер на поезията в КЗК – Ловеч, в залата на Клуба на културните дейци. Имайки предвид факта, че на събитието са присъствали много хора, няма доказателства от страна на кандидата за кмет Корнелия Маринова да е извършена политическа, религиозна или синдикална дейност, каквато забрана е визирана в горепосочената разпоредба. Представената към сигнала снимка, на която присъстват кандидатът и пет деца, по никакъв начин не доказва същата да е свързана с предизборна агитация, свързана с предизборната кампания на кандидата.

По отношение на посоченото като нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК и чл. 11, ал. 2 ЗПУО Централната избирателна комисия също счита, че мотивите в обжалваното решение, с което не се констатира нарушение на горната разпоредба, са правилни и подкрепени от доказателствата по преписката, тъй като от приложения снимков материал не се доказва извършването на предизборна агитация, изразяваща се в призиви за подкрепа в предстоящите избори за общински съветници и за кметове, а само присъствие на кандидата за кмет в двора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, кв. Гозница, в група с кандидати за общински съветници, на 03.10.2019 г.

Централната избирателна комисия счита, че не е налице и нарушение на чл. 181, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 ИК при участие на кандидата за кмет на представянето на книгата „Без заглавие“ на Н. Кралевска в КДК – Ловеч на 07.10.2019 г. На проведената дискусия между присъстващите, в която участие е взела и Корнелия Маринова, не се съдържат данни същата да прави призив за подкрепа на кандидатурата си. Мероприятието е организирано от общината и Клуба на дейците на културата и не е било част от предизборната кампания на конкретния кандидат. Кандидатите за общински съветници и кметове могат да участват като граждани с право на изразяване на мнение в различни дискусии и срещи, различни от предизборни прояви.

Централната избирателна комисия намира за правилни мотивите на ОИК - Ловеч, че посочените в сигнала събития и мероприятия са публични по своя характер, на тях присъстват много лица – гости, публика, участници, и същите не са част от предизборната кампания на Корнелия Маринова в качеството и на кандидат за кмет на община Ловеч.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения тридневен срок и от лице с правен интерес от обжалването, но счита същата за неоснователна, а решение № 119 от 11.10.2019 г. на ОИК – Ловеч за правилно и законосъобразно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на Изборния кодекс и същото е съобразено с материалноправните му разпоредби.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Ловеч.

Решението на ОИК – Ловеч, подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч чрез ОИК – Ловеч в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения