Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1415-ПВР/МИ
София, 22 януари 2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-28 от 19.01.2015 г. от Ани Борисова Георгиева, с което заявява желанието си да бъде освободена като секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Свищов, се установи, че с Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК Ани Борисова Георгиева е назначена за секретар на ОИК - Свищов. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, Ани Борисова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения