Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1415-ПВР/МИ
София, 22 януари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-28 от 19.01.2015 г. от Ани Борисова Георгиева, с което заявява желанието си да бъде освободена като секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Свищов, се установи, че с Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК Ани Борисова Георгиева е назначена за секретар на ОИК - Свищов. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, Ани Борисова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения