Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1412-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в името на председател на ОИК - Никопол, област Плевен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-935 от 15.09.2019 г. на електронната поща на ЦИК от ОИК – Никопол, с което е изпратено копие  от личната карта на председателя на ОИК – Никопол, с молба за промяна  на имената.

След влизане в сила на Решение  № 668-МИ от 23 август 2019 г. назначената за председател на ОИК – Никопол, Маргаритка Пепова Петрова е сключила граждански брак при което е осъществена добавка към фамилното й име – Юсуфоолу. Добавката във фамилното име на лицето е отразена в издадената на 07.10.2019 г. от ОД на МВР – Плевен нова лична карта.

Към настоящото предложение е приложено копие на личната карта на председателя на ОИК – Никопол, издадена на 07.10.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в Решение № 668-МИ от 23 август 2019 г., като вместо „Маргаритка Пепова Петрова“ да се чете „Маргаритка Пепова Петрова-Юсуфоолу“.

Издаденото удостоверение да бъде анулирано и да бъде издадено ново.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

668-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения