Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1412-МИ
София, 16.10.2019

ОТНОСНО: промяна в името на председател на ОИК - Никопол, област Плевен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-935 от 15.09.2019 г. на електронната поща на ЦИК от ОИК – Никопол, с което е изпратено копие  от личната карта на председателя на ОИК – Никопол, с молба за промяна  на имената.

След влизане в сила на Решение  № 668-МИ от 23 август 2019 г. назначената за председател на ОИК – Никопол, Маргаритка Пепова Петрова е сключила граждански брак при което е осъществена добавка към фамилното й име – Юсуфоолу. Добавката във фамилното име на лицето е отразена в издадената на 07.10.2019 г. от ОД на МВР – Плевен нова лична карта.

Към настоящото предложение е приложено копие на личната карта на председателя на ОИК – Никопол, издадена на 07.10.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в Решение № 668-МИ от 23 август 2019 г., като вместо „Маргаритка Пепова Петрова“ да се чете „Маргаритка Пепова Петрова-Юсуфоолу“.

Издаденото удостоверение да бъде анулирано и да бъде издадено ново.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

668-МИ/

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения