Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1412-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Илиян Пеевски – областен председател на ПП „Атака”

Постъпила е жалба вх. № 2378 от 27.10.2011 г. от Илиян Пеевски - областен председател на ПП „Атака". Жалбата е адресирана до ОИК - Троян, и е препратена по компетентност на ЦИК. В нея се твърди, че на 23.10.2011 г. регистрираният представител на ПП „Атака" в 18-та СИК в Троян е бил заменен с друг, без да има изрично писмо от ПП „Атака" - Троян, за подмяна на член на СИК и писмо от регистрирания член на СИК за отказ за участие в СИК. Въпреки че не е изрично посочено в жалбата, ЦИК приема, че с нея се обжалва решение № 160 от 23.10.2011 г. на ОИК - Троян, с което е освободена като член на СИК № 11340008 Веселинка Цвяткова Яламова и на нейно място е назначена Галина Веселинова Джамбазова.

Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е частично основателна. В мотивите към решението е посочено, че замяната е направена поради това, че до 9,30 ч. Веселинка Цвяткова Яламова не се е явила в секцията, без да посочи причини за това, и въпреки направените опити ОИК - Троян, не е успяла да се свърже нито с посочените от ПП „Атака" резервни членове, нито с пълномощника на ПП „Атака" Илиян Пеевски. Направената замяна е по предложение на члена на ОИК - Троян, предложен от ПП „Атака". По силата на чл. 34 от ИК съставите на СИК се назначават по предложение на парламентарно представени партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент. Доколкото по преписката липсват доказателства, че членът на ОИК - Троян, предложен от ПП „Атака", има пълномощно да представлява партията, Централната избирателна комисия намира, че неправилно и незаконосъобразно ОИК - Троян, е назначила за член на СИК Галина Веселинова Джамбазова.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 160 на ОИК - Троян, в частта, в която  Галина Веселинова Джамбазова е назначена за член на СИК № 11340008 в община Троян.

УКАЗВА на ОИК - Троян, да назначи нов член на СИК 11340008 в община Троян при постъпване на предложение от упълномощен представител на ПП „Атака".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения