Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1411-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лъки, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-264/2 от 15.10.2019 г. от Стефан Христофоров Аксиев – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, с искане за промяна в състава на ОИК – Лъки, област Пловдив, като на мястото на Анета Иванова Овчарова – член на ОИК – Лъки, да бъде назначена Светлана Йорданова Русева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Светлана Йорданова Русева, 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Анета Иванова Овчарова, ЕГН …, като член на ОИК – Лъки, област Пловдив и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Светлана Йорданова Русева, ЕГН …, за член на ОИК – Лъки, област Пловдив.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения