Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1411-МИ
София, 22 януари 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и 13, чл. 127, ал. 4, чл. 128 във връзка с §2 от ДР на ИК, чл. 147-150, чл. 151-155 във връзка с чл. 469, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение №1401-МИ/15.01.2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК или допуснати  за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, насрочени за 15 март 2015 г., могат да участват самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация в ОИК.

2. За участие в новите избори за общински съветници и за кмет  могат да бъдат образувани местни коалиции, които се регистрират в ОИК. Местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК или допуснати до участие от ЦИК в новите избори партии и коалиции.

3. Инициативните комитети за издигане кандидатурите на независими кандидати за общински съветници и за кмет на община Сърница в новите  избори се регистрират в  ОИК.

4. Един инициативен комитет може да предложи за регистриране само един независим кандидат за кмет или за общински съветник.

 

ІІ. Правила за наименованията на местна коалиция

1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии, до датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на Президента на Република България за насрочване на новите изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик (обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2015 г.), включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Забраната не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на местната коалиция повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии/коалиции.

2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии/коалиции може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

3. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация 2 февруари 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

ІІІ. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

1. Партиите и коалициите в срок до 2 февруари 2015 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК -Приложение № 43-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, утвърдени с Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 62 от 29 юли 2014 г. За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

2. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, телефон и лице за контакт.

3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- копие от удостоверение за регистрация в новите избори на партия/коалиция в ЦИК .

- копие от решението на ЦИК за допускане за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на партията/коалицията, регистрирана за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. или в последващ частичен избор за кмет;

-решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

4. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация в срок до 2 февруари 2015 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

5. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 2 февруари 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в дадения срок ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

ІV. Регистрация на местни коалиции в ОИК

1. Заявлението за регистрация на местна коалиция - Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 2 февруари 2015 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден). В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

2. Заявлението се подава по решение на местната коалиция и се подписва от лицето/ата, което/ито я представлява/т, или от изрично упълномощено лице.

3. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, телефон и лице за контакт.

4. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии или коалиции, участващи в нея и да е подпечатано с печата им (за коалиция - ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите в състава на местната коалиция  или от решението за допускане до участието им в новите избори;

ж) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с  предизборната кампания;

з) имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

5. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция в срок до 2 февруари 2015 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

6. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 2 февруари 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в дадения срок ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

7. Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 7 февруари 2015 г., се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

8. При включване на нова партия в състава на местната коалиция не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 7 февруари 2015 г. пред ОИК се представят и  документи по т. 4, буква „д".

9. В случай че една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии или коалиции.

10. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, ОИК с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия или коалиция и отбелязва настъпилите промени в местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден - 10 февруари 2015 г.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден - 10 февруари 2015 г.

11. Напусналата/ите състава на местна коалиция партия/и и/или коалиция/и не по-късно от 40 дни преди изборния ден - 2 февруари 2015 г., могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК по реда на раздел І, т. 2 и следващите.

 

V. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден - 10 февруари 2015 г.

2. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващото/ите партията/коалицията лице/а.

3. Към заявлението коалицията, съответно местната коалиция се прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.

 

VІ. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати в ОИК

1. За издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет или общински съветник се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район, включващ обхвата на община Сърница към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на новите избори - 14 септември 2014 г.

2. Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за всеки отделен вид избор.

3. В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор;

- от кого се представлява инициативният комитет.

5. Инициативният комитет в срок до 2 февруари 2015 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК заявление за регистрация - Приложение № 48-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

6. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 от ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет (по т. 3);

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец - Приложение № 49-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

г) декларация по образец - Приложение №50-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

7. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за  регистрацията на инициативния комитет не по- късно от 40 дни преди изборния ден - 2 февруари 2015 г.

8. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 2 февруари 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в дадения срок ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

9. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден - 10 февруари 2015 г.

Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление от инициативния комитет. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

 

VІІ. Общинската избирателна комисия в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети за участие в новите избори - не по-късно от 7 февруари 2015 г., предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената на длъжностните лица по чл. 164 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения