Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1410-НС
София, 12 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Ад унитатем“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-4 от 12.09.2022 г. от сдружение „Ад унитатем“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1329-НС от 25.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващия Лилия Димитрова Ангелова-Несторова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова – представляваща сдружението, в полза на 27 (двадесет и седем) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 27 (двадесет и седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 27 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 26 от лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 26 (двадесет и шест) упълномощени представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Атанас Траянов Кочев

...

2.

Берта Димитриева Гачева

...

3.

Траян Атанасов Кочев

...

4.

Зафирка Асенова Янкова

...

5.

Даниела Мариянова Бенкова

...

6.

Кирил Иванов Зашев

...

7.

Иво Огнянов Тодоров

...

8.

Мартин Петров Самарев

...

9.

Мартин Мартинов Константинов

...

10.

Радостина Красимирова Моцова

...

11.

Екатерина Валентинова Рот

...

12.

Силвия Хачикова Саркизова

...

13.

Жоро Бойчев Тодоров

...

14.

Дениз Хюсеинов Мехмедов

...

15.

Николай Пенчев Димитров

...

16.

Марио Мариянов Милков

...

17.

Красимир Владимиров Ценов

...

18.

Атанас Ицков Спасов

...

19.

Звездан Николаев Пенков

...

20.

Борис Надев Трайков

...

21.

Боряна Ицкова Спасова

...

22.

Емилия Костадинова Калудова

...

23.

Ангел Георгиев Калинов

...

24.

Валентина Гавраилова Калинова

...

25.

Валерий Димитров Калудов

...

26.

Атанас Кирилов Атанасов

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения