Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 141-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 28, 29, чл. 30 и чл. 44, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, съответният ръководител или капитанът на плавателния съд под българско знаме образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения, и изготвя избирателен списък, съответно Приложение № 4-ЕП, Приложение № 5-ЕП и Приложение № 6-ЕП от изборните книжа.

2. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 23 май 2019 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът.

Кметът на общината незабавно уведомява РИК и ЦИК за номера на образуваната секция.

3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода, както и на плавателен съд под българско знаме и за задържане, се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения в срока по т. 2.

Не по-късно от 17,00 ч. на 23 май 2019 г. ръководителите на лечебните заведения и домове, и капитаните на плавателен съд под българско знаме чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии.

Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

4. Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва „включен в списък по чл. 28 или чл. 29 или чл. 30 от ИК“.

5. В срока по т. 2 и т. 3 ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и специализираните институции и капитаните на плавателен съд под българско знаме уведомяват съответната РИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образуване на избирателна секция.

6. Кметът на общината образува избирателната секция с нарочна заповед и утвърждава номера й.

След провеждане на консултации по реда на Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК кметът предлага на районната избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.

7. Районната избирателна комисия определя номерата на секциите и назначава състави на секционните избирателни комисии при спазване на изискванията на Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК.

8. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по предвидения в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ред.

9. Ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и специализираните институции и капитаните на плавателен съд под българско знаме издават удостоверение – (Приложение № 99-ЕП от изборните книжа) – на избирателите, които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди изборния ден.

10. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 от това решение СИК вписва избирателите, които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, или намиращите се на плавателен съд под българско знаме, след изготвяне на избирателния списък в допълнителната страница (под чертата). Вписването се извършва след представяне на документ за самоличност и декларация – Приложение № 75-ЕП от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват в същите избори на друго място.

11. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница (под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват в същите избори на друго място – Приложение № 75-ЕП от изборните книжа.

12. Декларациите Приложение № 75-ЕП се прилагат към избирателния списък и стават неразделна част от него.

Копие от настоящото решение да се изпрати и на кметовете на общини, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община, както и на капитаните на плавателни съдове под българско знаме.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения