Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1409-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „ДПС“, представляван от Хатидже Мехмедова Георгиева, както и от същата в качеството й на кандидат за кмет на община, и Илиян Костов Маринов – кандидат за общински съветник, срещу решение № 83-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК - Сунгурларе

 В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-927 от 15.10.2019 г. от Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „ДПС“, представляван от Хатидже Мехмедова Георгиева, както и от същата в качеството й на кандидат за кмет на община, и Илиян Костов Маринов – кандидат за общински съветник, срещу решение № 83-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Сунгурларе.

С обжалваното решение № 83-МИ от 12.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Сунгурларе е установила нарушение на забраната за водене на предизборна кампания на език, различен от българския, извършено от Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „ДПС, и Илиян Костов Маринов – кандидат за общински съветник от листата на същата партия. ОИК – Сунгурларе е оправомощила председателя да състави актове за установяване на нарушения и те да се изпратят на областния управител на област Бургас за издаване на наказателни постановления. Също така ОИК – Сунгурларе е решила да се изпрати официално писмено предупреждение за нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК на Хатидже Мехмедова Георгиева.

Жалбоподателите в законоустановения срок обжалват решение № 83-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Сунгурларе, като твърдят, че то е необосновано, немотивирано, не са посочени мястото, времето и в какво се изразява нарушението. Твърдят също така, че от съдържанието на решението не може да се извлече никаква информация, то не съдържа конкретни факти и обстоятелства и дава възможност за всякакви тълкувания и спекулации. Молят за прогласяване на нищожност на взетото от ОИК – Сунгурларе решение № 83-МИ от 12.10.2019 г.

Видно от протокол № 18 от 12.10.2019 г. Общинската избирателна комисия – Сунгурларе на свое заседание, проведено на същата дата, разглежда жалба с вх. № 89 от 11.10.2019 г. от ПП ГЕРБ, с която се подават два сигнала за нарушение на Изборния кодекс, провеждане на предизборна кампания на турски език и наслагване на етническо напрежение. Към жалбата е приложен видеозапис на технически носител. В протокола липсват каквито и да било мотиви и изказвания и комисията е подложила на гласуване предложението за съставяне на акт за административно нарушение – нарушение на чл. 181, ал. 2 ИК. След проведеното гласуване е взето решение за установяване на нарушение, извършено от Мустафа Сали Карадайъ и Илиян Костов Маринов.

По втора точка от жалбата отново в протокола липсва обсъждане и мотиви и е взето решение за изпращане на официално писмено предупреждение за нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК от Хатидже Мехмедова Георгиева.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с административната преписка, счита че жалбата е основателна, тъй като видно от приложеното решение № 83-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Сунгурларе и протокол № 18 от 12.10.2019 г. от заседание на ОИК – Сунгурларе липсват каквито и да е мотиви за приемане на обжалваното решение, което поставя Централната избирателна комисия в невъзможност да прецени неговата правилност и законосъобразност.

При това положение Централната избирателна комисия счита, че решение № 83-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Сунгурларе следва да бъде отменено, тъй като е постановено в нарушение на процесуалните правила, а преписката върната на ОИК – Сунгурларе със задължителни указания за ново произнасяне с излагане на фактически основания и мотиви в решението.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 83-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Сунгурларе.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Сунгурларе за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения