Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1407-НС
София, 12 септември 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Кнежа на територията на Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-118/07.09.2022 г. от РИК – Плевен, с което районната избирателна комисия препраща по компетентност преписка по решение № 67-НС от 06.09.2022 г., с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК, поради липса на необходимо мнозинство.

Към преписката са приложени: решение № 67-НС от 06.09.2022 г. на РИК – Плевен, с приложения – таблица № 1 и таблица № 2, неразделна част от него; таблица с поименен състав на СИК в община Кнежа; решение № 62-НС от 04.09.2022 г. на РИК – Плевен, ведно с приложение № 1 – таблица № 1 и приложение № 2 – протокол № 14/01.09.2022 г., неразделна част от него; протокол от заседанието на комисията от 06.09.2022 г.; придружително писмо от кмета на община Кнежа, ведно с преписка за консултации по чл. 91 ИК.

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

С Решение № 1388-НС от 05.09.2022 г. Централната избирателна комисия е отменила решение № 62-НС от 04.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Плевен, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК, относно назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Кнежа на територията на Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На 30.08.2022 г. с вх. № 95/30.08.2022 г. в РИК – Плевен, е постъпило писмено предложение от кмета на община Кнежа за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка. Към предложението са приложени всички изискуеми документи, в това число Покана до парламентарно представените и до други партии за участие в консултации за състави на СИК, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му, както и протокол от проведени консултации при кмета на община Кнежа за определяне съставите на СИК на територията на общината. Към същото са приложени и списък на резервните членове със същото съдържание, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите, пълномощните на лицата, участвали в преговорите. На консултациите са присъствали представители на парламентарно представените в 47-тото Народно събрание партии и коалиции. На консултациите не е постигнато съгласие за разпределението на членовете на СИК.

Видно от решение № 67-НС от 06.09.2022 г. на РИК – Плевен, е извършено разпределение на местата в ръководството и членския състав на секционните избирателни комисии в община Кнежа, като при проведеното гласуване не е постигнато необходимото мнозинство за приемане на решение.

При постановяването на решение № 67-НС от 06.09.2022 г. и решение № 62-НС от 04.09.2022 г. на РИК – Плевен, става ясно, че същите са приети в противоречие с разписаните в Изборния кодекс правомощия на районните избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, РИК е постановила решение за отхвърляне, като и двете решения не са достатъчно мотивирани. 

В случаите по чл. 91, ал. 12 ИК районната избирателна комисия следва да назначи секционните избирателни комисии, като съобрази направените от партиите и коалициите предложения при консултациите.

При постановяване на две поредни решения за отхвърляне, с които не са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Кнежа, е допуснато съществено нарушение на принципите на изборното законодателство, което налага отново да бъде отменен постановеният от РИК – Плевен акт. Също така е необходимо преписката да бъде върната с указание за произнасяне относно назначаването на съставите на секционните комисии в община Кнежа при съобразяване на направените предложения от партиите и коалициите до степен да не се нарушава квотният принцип съгласно Решение № 1281-НС от 12.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 67-НС от 06.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Плевен, и ВРЪЩА административната преписка на Районна избирателна комисия – Плевен.

УКАЗВА на комисията да се произнесе с решение за назначаване на съставите на СИК в община Кнежа при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения