Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1407-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Петров Антонов – упълномощен представител на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), срещу решение № 142-МИ от 12.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-923/15.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Велико Търново, Стефан Петров Антонов – упълномощен представител на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ    (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), срещу решение № 142-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново.

Оспореното решение на ОИК – Велико Търново е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс, тъй като при гласуването на предложения проект за решение – подадения сигнал да се остави без уважение като неоснователен, не е постигнато необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

В жалбата се твърди, че при постановяване на оспореното решение ОИК – Велико Търново не е взела предвид установените факти и приложените към сигнала писмени доказателства – снимков материал. Твърди се също така, че комисията неправилно е тълкувала разпоредбата на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК, в резултат на което е приела, че за призив се приема само словесния такъв. Според жалбоподателя, призивът за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори, може да бъде изразен по различен начин, чрез всякаква форма на изява - словесна или с действия. В конкретния случай, позиционирането на регистрирани кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Даниел Панов – кандидат за кмет на община Велико Търново от ПП ГЕРБ и кандидатите за общински съветници от същата политическа сила – Венцислав Спирдонов и Деян Хаджийски) на трибуната на официално събитие в държавно учреждение, каквото е НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, непосредствено до висши представители на изпълнителната власт (министър – председателя Бойко Борисов и министъра на отбраната Красимир Каракачанов), е действие, което по своята същност представлява призив за подкрепа на ПП ГЕРБ в предстоящите избори.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 142-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново като незаконосъобразно.

Преписката по жалбата е окомплектувана от ОИК – Велико Търново и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения :

От административната преписка се установява, че на 11.10.2019 г., в двора на Националния военен университет „Васил Левски“ в гр. Велико Търново, е проведено официално събитие, организирано по повод полагането на клетва на новоприети курсанти в университета, на което са присъствали министър – председателят на Република България – г-н Бойко Борисов, министърът на отбраната – г-н Красимир Каракачанов, както и г-жа Снежана Данева - Иванова в качеството й на временно изпълняваща длъжността кмет на Община Велико Търново. Редом с официалните гости, на трибуната са били и кандидатът за кмет на община Велико Търново - Даниел Панов, както и кандидатите за общински съветници Венцислав Спирдонов и Деян Хаджийски – всичките, номинирани от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  При извършената служебна проверка в регистрите на кандидатите в местните избори 2019 г., ОИК – Велико Търново е констатирала, че Михаил Харалампиев, за когото жалбоподателят е твърдял, че е кандидат за общински съветник, не е регистриран като такъв. След като е обсъдила наведените в сигнала доводи за нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК, ОИК – Велико Търново е приела, че посочените по - горе лица са били „позиционирани“ на трибуната до официалните гости, като няма данни да е имало призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. В оспореното решение са изложени мотиви и относно това, че само по себе си, присъствието на лицата на трибуната не представлява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, тъй като няма данни същите да се правили изказвания. Видно от приложените към сигнала снимки, на трибуната присъстват много и различни лица, включително роднини на студентите в НВУ „Васил Левски“.

При така установената фактическа обстановка и след анализ на доказателствата по административната преписка, ЦИК счита, че при постановяване на оспореното решение ОИК – Велико Търново правилно е приела, че в конкретния случай не е осъществено нарушение по чл. 182, ал. 1 ИК, тъй като липсват доказателства кандидатът за кмет на община Велико Търново - Даниел Панов, както и кандидатите за общински съветници Венцислав Спирдонов и Деян Хаджийски – всичките, номинирани от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., да са осъществили предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. Липсват доказателства същите да се правили каквито и да било изказвания. ЦИК споделя и изложените от ОИК – Велико Търново мотиви, че само по себе си, присъствието на посочените лица на трибуната, наред с официалните гости, не представлява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. За пълнота следва да се отбележи, че събитието на 11.10.2019 г. е организирано от НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, като това се установява от официалната интернет страница на университета, раздел „Събития“, подраздел „Изминали събития“. От публикуваната в този раздел информация е видно, че на 11 октомври 2019 г. на Ритуалния плац на университета е проведен тържествен ритуал, на който курсантите първокурсници от 146-ия випуск са положили военна клетва. Датата 11 октомври 2019 г. е била и Ден на отворените врати в Националния военен университет. В тази връзка на строевия плац са били направени покази на въоръжение и бойна техника, както и различни демонстрации. Представителният блок курсанти на НВУ „Васил Левски“ е представил строеви хватки и движение с оръжие.

При това положение ЦИК счита, че решение № 142-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново е законосъобразно и като следва да бъде потвърдено, а административната преписка - върната на същата комисия.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха: Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Стефка Стоева, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова и Мирослав Джеров, а „ПРОТИВ“ – Цветанка Георгиева, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова и Кристина Стефанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Велико Търново.

Решението на ОИК – Велико Търново подлежи на обжалване пред Административния съд – Велико Търново чрез ОИК – Велико Търново в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения