Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1406-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Веселинов Зафиров – кандидат за общински съветник на ПП „ВМРО – БНД“ – Приморско, срещу решение № 80-МИ от 14 октомври 2019 г. на ОИК – Приморско

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Георги Веселинов Зафиров – кандидат за общински съветник на ПП „ВМРО – БНД“ - Приморско, срещу решение № 80-МИ от 14 октомври 2019 г. на ОИК – Приморско. Жалбата заедно с комплектуваната преписка е получена от ОИК – Приморско с вх. № МИ-15-932 от 15 октомври 2019 г. на ЦИК. Към жалбата е приложен и снимков материал.

С обжалваното решение ОИК – Приморско е оставила без уважение жалбата от кандидата за общински съветник Георги Зафиров на ПП „ВМРО – БНД“ – Приморско, която по същество е представлявала сигнал за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 5 ИК.

Жалбоподателят оспорва в срок решението, като развива оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърди, че залепването на предизборни плакати на други политически сили по такъв начин, че да скриват други такива, по същество представлява заличаване на агитационни материали. Залепването е осъществено по такъв начин, че не позволява да се види чий агитационен материал е положен отдолу. Не позволява и неправомерно залепеният агитационен материал да бъде премахнат, без да бъде унищожен този на ПП „ВМРО – БНД“. Не е съгласен с мотивите на обжалваното решение, твърди че е следвало да се извърши проверка с цел установяване извършителите на деянието. Иска отмяна на обжалваното решение като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за основателна, а обжалваното решение ОИК – Приморско за незаконосъобразно.

Това е така, защото ОИК – Приморско е извършила щателна проверка на място и е констатирала, че на местата, определени от кмета на общината за поставяне на агитационни материали в действителност се намират плакати на няколко политически партии, които закриват тези на партията на жалбоподателя по смисъла на чл. 183, ал. 5 ИК.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че ОИК – Приморско на базата на извършената проверка е трябвало да установи нарушение на чл. 183, ал. 5 ИК, макар че не могат да бъдат установени извършителите. При това положение ОИК – Приморско е трябвало да се обърне към кмета с указания да извърши съответните действия на основание чл. 186, ал. 1 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 80-МИ от 14.10.2019 г. на ОИК – Приморско.

ВРЪЩА административната преписка за ОИК – Приморско за произнасяне, като се съобразят със задължителните указания, дадени от ЦИК, в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения