Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1405-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ралица Йорданова Проданова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – гр. Оряхово, срещу решение № 89 от 13.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Оряхово, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-904/14.10.2019 г., чрез Общинска избирателна комисия – Оряхово от Ралица Йорданова Проданова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – гр. Оряхово, срещу решение № 89 от 13.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Оряхово, област Враца.

С оспореното решение ОИК – Оряхово е изпратила по компетентност жалбата на кмета на община Оряхово с аргумента, че не е компетентна да извършва проверки и да се произнася по жалбата.

Жалбоподателят твърди, че приетото решение на ОИК – Оряхово е в разрез с разпоредбите на чл. 186, ал. 1 във връзка с чл. 87 ИК, че ОИК – Оряхово е оставила без разглеждане и е препратила по компетентност входираната от нея жалба, а това противоречи с императивни правни норми на Изборния кодекс. Според жалбоподателя ОИК – Оряхово не само има правомощие, но и задължение да следи за спазването на цитираните по-горе разпоредби и при констатиране на нарушение да се произнесе за всеки отделен случай и чак след това да даде точни указания на кмета на общината относно това какви действия той трябва да извърши.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 89 от 13.10.2019 г. на ОИК – Оряхово, да върне преписката на ОИК – Оряхово, и да я задължи да се произнесе по съществото на жалбата му.

Преписката по жалбата е окомплектувана от ОИК – Оряхово и изпратена на ЦИК, като към нея е приложено и становище от председателя на ОИК – Оряхово във връзка с приетото решение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с приложените към преписката материали и разгледа по същество жалбата, намира, че тя е основателна по следните съображения:

Общинската избирателна комисия – Оряхово на свое заседание на 13.10.2019 г. е разгледала жалба-сигнал с вх. № 78 от 13.10.2019 г. от Ралица Йорданова Проданова и е решила, че не е компетентна да прави проверки и да се произнася по същество по тази жалба. Взела е решение да препрати жалбата по компетентност на кмета на община Оряхово.

Централната избирателна комисия счита, че ОИК – Оряхово неправилно е решила, че няма компетентност да се произнесе по жалбата, тъй като съгласно чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК ОИК не само има право, но и е задължена да разглежда всички жалби и сигнали за нарушения в изборния процес, а съгласно чл. 186, ал. 1 ИК, след като разгледа жалбата и установи нарушение със свое решение, ОИК се обръща към кмета на общината да бъдат премахнати агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс.

При така установената фактическа обстановка ЦИК счита, че следва да отмени решение № 89 от 13.10.2019 г., постановено от ОИК – Оряхово, със задължителни указания за извършване на проверка и произнасяне с решение по жалбата на Ралица Йорданова Проданова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – гр. Оряхово, относно твърдение за поставени в нарушение на Заповед № РД-11-467 от 26.09.2019 г. на кмета на община Оряхово агитационни материали.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:         

 

ОТМЕНЯ решение № 89 от 13.10.2019 г. на ОИК – Оряхово, област Враца.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Оряхово за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения