Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1405-ПВР/МИ
София, 15 януари 2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-2 от 13.01.2015 г. от Петър Андреев Киров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Елхово. Предлага се на мястото на Елена Атанасова Димитрова - член на ОИК, да бъде назначена Славка Иванова Дражева.

Към предложението са приложени: молба от Елена Атанасова Димитрова за освобождаването й като член на ОИК - Елхово; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Славка Иванова Дражева; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Славка Иванова Дражева; пълномощно в полза на Петър Андреев Киров.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Елена Атанасова Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Славка Иванова Дражева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения