Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1404-МИ
София, 9 септември 2022 г.

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на частичните избори за кметове  на 23 октомври 2022 г. се прилагат изборните книжа за произвеждане на нови и частични избори и изброените по-долу решения на ЦИК, с изключение на посочените в тях дати. При прилагането на решенията се съобразяват вида на избора, сроковете и датите, посочени в хронограмата за изборите, приета с Решение № 1403-МИ от 09.09.2022 г. на ЦИК, както следва:

1. Решение № 62 от 4 април 2019 г. относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до районната избирателна комисия, общинската избирателна комисия и Централната избирателна комисия.

2. Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. относно единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

3. Решение № 571-МИ от 26 юли 2019 г. относно определянето и обявяването на номерата на изборните райони в общината.

4. Решение № 579-МИ от 30 юли 2019 г. относно определяне на вида, цвета и размера на чувалите (торбите), в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

5. Решение № 607-МИ от 14 август 2019 г. относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

6. Решение № 608-МИ от 14 август 2019 г. относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

7. Решение № 618-МИ  от 15 август 2019 г. относно реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии.

8. Решение № 627-МИ от 19 август 2019 г. относно указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

9. Решение № 794-МИ от 27 август 2019 относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

10. Решение № 795-МИ от 27 август 2019 г. относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 27 октомври 2019 г.

11. Решение № 796-МИ от 27 август 2019 г. относно приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания.

12. Решение № 849-МИ от 28 август 2019 г. относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до общинските избирателни комисии и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията им.

13. Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. относно условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., изменено и допълнено с Решение № 211-МИ от 10 юни 2021 г. на ЦИК.

14. Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г., относно определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

15. Решение № 1080-МИ от 12 септември 2019 г. относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., изменено и допълнено с Решение № 212-МИ от 10 юни 2021 г. на ЦИК.

16. Решение № 1097-МИ от 13 септември 2019 г. относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

17. Решение № 1137-МИ от 19 септември 2019 г. относно гласуване на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

18. Решение № 1180-МИ от 24 септември 2019 г. относно реда за предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19. Решение № 1359-МИ от 10 октомври 2019 г. относно отпечатване на избирателните списъци за втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

20. Решение № 1360-МИ от 10 октомври 2019 г. относно заличаване на регистрация на кандидатите.

21. Решение № 1460-МИ от 21 октомври 2019 г. относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК.

22. Решение № 1690-МИ от 26 ноември 2019 г. относно унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите на 27 октомври 2019 г.

23. Решение № 1823-МИ от 9 юни 2020 г. относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове.

24. Решение № 1824-МИ от 9 юни 2020 г. относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове и възлагане на отпечатването на бюлетините на кметовете на общини.

25. Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, изменено с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г., Решение № 22-МИ от 16 май 2021 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове и Решение № 30-МИ от 18 май 2021 г. относно изменение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г., изменени с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г. на ЦИК.

26. Решение № 1835-МИ от 14 юли 2020 г. относно процедура за определяне чрез жребий на поредните номера  на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове.

27. Решение № 1837-МИ от 14 юли 2020 г. относно съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

28. Решение № 1839-МИ от 16 юли 2020 г. относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори.

29. Решение № 1840-МИ от 16 юли 2020 г. относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в нови и частични избори.

30. Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. относно допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори.

31. Решение № 1842-МИ от 16 юли 2020 г. относно извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори.

32. Решение № 1844-МИ от 21 юли 2020 г. относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори.

33. Решение № 1845-МИ от 21 юли 2020 г. относно регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в нови и частични избори.

34. Решение № 1846-МИ от 21 юли 2020 г. относно регистрация на кандидатите за кметове за участие в нови и частични избори.

35. Решение № 1850-МИ от 30 юли 2020 г. относно проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети, за участие в нови и частични избори.

36. Решение № 1851-МИ от 30 юли 2020 г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори.

37. Решение № 1853-МИ от 4 август 2020 г. относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори.

38. Решение № 1867-МИ от 12 август 2020 г. относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в нови и частични избори.

39. Решение № 1871-МИ от 20 август 2020 г. относно определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и изготвяне на избирателни списъци за нови и частични избори.

40. Решение № 117-МИ от 25 май 2021 г. относно реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори.

41. Решение № 283-МИ от 22 юни 2021 г. относно реда за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и на общинската администрация от нови и частични избори и тяхното съхраняване.

42. Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в частични избори при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

43. Решение № 302-МИ от 24 юни 2021 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в частични избори при гласуване с хартиени бюлетини.

44. Решение № 503-МИ от 24 август 2021 г. относно жребий при попълване съставите на СИК.

45. Решение № 525-МИ от 3 септември 2021 г. относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

46. Решение № 1112-МИ от 23 февруари 2022 г. относно изменение и допълнение на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в частични избори при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г.

47. Решение № 1135-МИ от 14 април 2022 г. относно определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори за кметове през 2022 г.

48. Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

49. Решение № 1185-МИ от 30 юни 2022 г. относно отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 3519-МИ / 11.07.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

 • № 3518-МИ / 09.07.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

 • всички решения