Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1404-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Методи Симеонов Методиев, срещу решение № 82 от 12.10.2019 г. на ОИК - Твърдица

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-22-401 от 14.10.2019 г. от Методи Симеонов Методиев, срещу решение № 82 от 12.10.2019 г. на ОИК – Твърдица.

С обжалваното решение № 82-МИ от 14.10.2019 г., Общинска избирателна комисия – Твърдица е оставила без уважение жалбата на Методи Симеонов Методиев. Жалбоподателят е сезирал ОИК относно неправомерно според него използване на общинска администрация – Твърдица, като страна в предизборната кампания на страната на определен кандидат за кмет, изразяващо се в пускането на поредица от материали от общинска администрация относно изпълнението и предстоящото завършване на различни обекти на територията на общината. С горните действия според жалбоподателят индиректно се подпомагала предизборната кампания на определен кандидат за кмет.

Видно от протокол № 14 общинската избирателна комисия на свое заседание, проведено на 12.10.2019 г. е разгледала и обсъждала въпросната жалба, като са изслушани становища на двама члена на ОИК, които са представили проектодоклад по жалбата. След разискване ОИК – Твърдица е решила да остави без уважение жалбата на Методи Симеонов Методиев. Недоволен от решението жалбоподателят обжалва същото пред ЦИК, като твърди, че същото няма мотивировка, не е ясно дали е извършена проверка на страницата на общината за посочените в жалбата му публикации, както и на предоставения на ОИК репортаж от телевизия „Евроком“, като прави искане ЦИК да отмени обжалваното решение на ОИК – Твърдица и се потърси отговорност от лицата от общинска администрация, обслужващи умишлено предизборната кампания на сегашния кмет.

Централната избирателна комисия след като се запозна с административната преписка, счита че жалбата е допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна, тъй като видно от приложеното решение № 82 от 12.10.2019 г. в същото липсват, каквито и да е мотиви за неговото приемане, което поставя Централната избирателна комисия в невъзможност да прецени неговата правилност и законосъобразност.

При това положение Централната избирателна комисия счита, че решение № 82 от 12.10.2019 г. на ОИК – Твърдица, следва да бъде отменено, тъй като е постановено в нарушение на процесуалните правила, а преписката върната на ОИК - Твърдица със задължителни указания за ново произнасяне с излагане на фактически основания и мотиви в решението.

 Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 82-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Твърдица.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Твърдица за ново произнасяне по жалбата на Методи Симеонов Методиев, съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения