Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1404-ПВР/МИ
София, 15 януари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-17 от 14.01.2015 г. от Захаринка Иванова Истаткова, с което заявява желанието си да бъде освободена като зам.-председател на ОИК - Своге, Софийска област, по лични причини.

Постъпило е заявление от Симона Владимирова Симеонова  да бъде освободена като член на ОИК - Своге, Софийска област, по лични причини.

Постъпило е предложение от инж. Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, с пълномощно към преписката на ОИК, на освободеното място на зам.-председателя да бъде назначена Юлия Емилова Геошева, а на освободеното място като член на ОИК да бъде назначена Даниела Петрова Димитрова.

Към заявлението са приложени: декларации по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Юлия Емилова Геошева и на Даниела Петрова Димитрова.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Захаринка Иванова Истаткова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Юлия Емилова Геошева, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Симона Владимирова Симеонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Даниела Петрова Димитрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения