Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1403-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Йорданов Белалов – кандидат за общински съветник в Столична община срещу решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. на ОИК – Столична община

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-22-399/13.10.2019 г. от Николай Йорданов Белалов срещу решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

В жалбата се твърди, че решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. на ОИК – Столична община е незаконно и необосновано и се иска неговата отмяна. Според жалбоподателят решения за премахване на предизборна агитация по време на предизборни изяви на места, разрешени от собственика, ограничават правата на гражданите да се информират, да разпространяват информация и да гласуват информирано. Представя се информация, че по жалба от Николай Йорданов Белалов срещу решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. е образувано адм. дело № 11367 по описа за 2019 г. на Административен съд – София-град.

След като се запозна с всички факти и обстоятелства, изложени в жалбата, Централната избирателна комисия намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като срокът за оспорване на решението на ОИК – Столична община е изтекъл.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Николай Йорданов Белалов – кандидат за общински съветник в Столична община, срещу решение № 746-МИ от 02.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община подлежи на обжалване пред Административния съд – София-град чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения