Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1401-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от политическа партия АТАКА, представлявана от Волен Николов Сидеров, относно нарушаване на задълженията на Българската национална телевизия по Изборния кодекс, Закона за радио и телевизия и сключеното с политическите партии Споразумение за отразяване на предизборната кампания и отмяна на предаването „Референдум“

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-199/15.10.2019 г. от политическа партия АТАКА, представлявана от Волен Николов Сидеров, относно нарушаване на задълженията на Българската национална телевизия по Изборния кодекс, Закона за радио и телевизия и сключеното с политическите партии Споразумение за отразяване на предизборната кампания

В жалбата се твърди, че с предаването „Референдум“, планирано за излъчване на 15.10.2019 г. се извършва нарушение на чл. 189, ал. 3 ИК. Сочи се нарушение на БНТ във връзка със съставеното от нея Споразумение с политическите партии за отразяване на предизборната кампания за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., а именно чл. 8, ал. 4 от него като според цитираната точка от Споразумението е предвидено във второто издание на предаването „Референдум“ в рамките на предизборната кампания, да вземат участие 4-ма кандидати, определени на база социологическите проучвания на 4 избрани по преценка на БНТ социологически агенции. Твърди се, че с тази формулировка в Споразумението се погазват законовите изисквания, както за равнопоставеността на политическите партии при предизборните им изяви, така и за политическата независимост на медиите. Дава се възможност за едностранна преценка на БНТ относно избора на 4 социологически агенции без заложени от ЦИК критерии, липсва прозрачност по отношение на това кои са социологическите агенции и на какъв принцип са избрани, като се дава преимущество на 4 кандидати, посочени по съмнителен критерий.

В жалбата се излагат доводи и за нарушение на чл. 2 от Споразумението, сочещо задължение на БНТ „да отразява обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правилата, приети от ЦИК“.

По изложените съображения представляващият политическа партия АТАКА – Волен Николов Сидеров моли Централната избирателна комисия да задължи БНТ да коригира Споразумението в тази му част, както и да отмени излъчването на предаването „Референдум“, планирано за 15.10.2019 г.

След като се запозна със жалбата Централната избирателна комисия приема за установено следното:

Подадената жалба от Волен Николов Сидеров относно нарушаване на задълженията на БНТ по ИК, ЗРТ и сключеното с политическите партии споразумение за отразяване на предизборната кампания засяга изпълнението на Споразумението за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4, изр. 2 ИК, Централната избирателна комисия одобрява постигнатото споразумение между БНТ и упълномощените представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, с оглед първоначална преценка от комисията, дали същото съответства на приетите с Решение № 796-МИ от 27.08.2019 г. правила за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 189, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, с решение № 1175-МИ от 24.09.2019 г., ЦИК е одобрила сключеното на 19.09.2019 г. Споразумение, подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Независимо от обстоятелството, че одобрява споразумението в изпълнение на вмененото й от ИК задължение, ЦИК не е страна по същото.

Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган, като правомощията на комисията са изброени в чл. 57, ал. 1 ИК. Изборният кодекс не предвижда правомощие на ЦИК да осъществява контрол върху изпълнението на вече подписаното между генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., споразумение за отразяване на предизборната кампания. Споразумението от 19.09.2019 г. е подписано от всички участвали в него представители на партии и коалиции и от генералния директор на БНТ без възражения. Нито една от страните не е оспорила Решение № 1175-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК за одобряването му, в предвидения в чл. 58, ал. 1 ИК тридневен срок от обявяването му.

По своята правна същност, подписаното споразумение на 19.09.2019 г. между генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., има характер на многостранен договор. Съгласно чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, „Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави“. Предвид гореизложеното, Споразумението обвързва страните и същите са длъжни да изпълняват постигнатите помежду си уговорки. В случай, че някоя от страните не изпълни поетите по силата на Споразумението задължения, насрещната страна има правото да предяви претенциите си по предвидения от закона съдебен ред. Следва да се отбележи, че ЦИК не е компетентна да решава спорове относно неизпълнението на сключения договор между БНТ и политическите сили, участващи в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и че няма правомощията да дава указания на БНТ относно изпълнението на поетите между страните задължения, произтичащи от Споразумението, както и да дава указания за коригиране на същото. Централната избирателна комисия няма правомощия да отменя излъчвания на предавания по БНТ, както и на предаването „Референдум“.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че жалбата е недопустима и като такава трябва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от политическа партия АТАКА, представлявана от Волен Николов Сидеров, с която се иска да задължи БНТ да коригира Споразумението за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., и да отмени излъчването на предаването „Референдум“, планирано за заснемане на 15.10.2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения