Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1401-МИ
София, 15 януари 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

На основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" и чл. 465, т. 3, чл. 469, във връзка с чл. 132 - чл. 137, ал. 1, чл. 138 - чл. 145, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Извършените в ЦИК регистрации на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. или в частични избори за кметове, произведени след общите избори запазват действието си.

1. За участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, насрочени за 15 март 2015 г., партиите и коалициите по раздел І подават в ЦИК в срок до 28 януари 2015 г., заявление за допускане за участие в новите избори - Приложение № 41-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, утвърдени с Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 62 от 29 юли 2014 г.

2. Към заявлението се прилагат:

- удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 януари 2015 г. - датата на издаване на Указ № 3 от 8 януари 2015 г. на Президента на Републиката за насрочване на новите избори в община Сърница;

- удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 от ИК.

Когато заявлението е подадено от коалиция, описаните удостоверения се прилагат за всички партии от коалицията.

3. Партиите и коалициите, които са променили лицата, оправомощени да ги представляват, или са регистрирали други промени в уставите си или решенията за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за това ЦИК чрез уведомление - Приложение № 42-МИ от изборните книжа и представят новите пълномощни и документите, предвидени в чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9, съответно в чл. 140, ал. 3, т. 1, 2, 3, 7,8 и 9 от ИК, в срока по т. 1.

ІІ. Партиите и коалициите, които не са регистрирани в ЦИК за общите избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. или в частични избори за кметове, произведени след общите избори, подават в ЦИК заявление - Приложение № 31-МИ (за партиите), съответно Приложение № 32-МИ (за коалициите) от изборните книжа в срок до 28 януари 2015 г. (45 дни преди изборния ден).

1. Към заявлението за регистрация на партия се прилагат документите по чл. 133, ал. 3 от ИК, а именно:

- удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 януари 2015 г. - датата на издаване на Указ № 3 от 8 януари 2015 г. на Президента на Републиката за насрочване на новите избори в община Сърница;

- образец на подписа на представляващия партията;

- образец от печата на партията;

- списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията - Приложение № 33-МИ от изборните книжа. Ако регистрацията на партията или коалицията е подкрепена от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, в списъка се вписват техните имена, личният им номер, номерът на удостоверението им за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 643-МИ от 5 август 2014 г.;

- удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал 1 от ЗПП за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новообразуваните партии - от датата на съдебната им регистрация;

- удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

- изрично пълномощно от лицето, представляващо партията, когато документите се подават от упълномощено лице.

2. Към заявлението за регистрация на коалиция се прилагат документите по чл. 140, ал. 3 от ИК, а именно:

- описаните в т. 1 документи с изключение на списъка, описан в четвъртото тире, за всяка една от партиите от състава на коалицията;

- решение за образуването й, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печата на участващите партии;

- образец от подписите на лицата, представляващи коалицията;

- образец от печата на коалицията, ако има такъв;

- списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията Приложение № 33-МИ от изборните книжа. Ако регистрацията на партията или коалицията е подкрепена от избиратели -граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, в списъка се вписват техните имена, личният им номер, номерът на удостоверението им за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 643-МИ от 5 август 2014 г.;

- удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от партиите от коалицията, по която ще се обслужва предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;

- изрично пълномощно от лицето, представляващо коалицията, когато документите се подават от упълномощено лице.

3. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 1 и 2 и взема решение относно регистрацията на партията или коалицията не по-късно от 45 дни преди изборния ден - 28 януари 2015 г. Списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО" в МРРБ за проверка, която се извършва не по-късно от 42 дни преди изборния ден - 31 януари 2015 г.

4. При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 28 януари 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация на партията или коалицията.

5. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията или коалицията за участие в новите избори независимо дали срокът за регистрация (28 януари 2015 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (7 февруари 2015 г.).

6. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 1 и 2, представени от партиите и коалициите, не по-късно от 31 януари 2015 г. (42 дни преди изборния ден).

Когато проверката не е приключила до 28 януари 2015 г., партията или коалицията се регистрира при условията на незавършена проверка.

7. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (28 януари 2015 г.)  и след постановяване на решение за регистрация при условията на незавършена проверка се установи, че партията или коалицията не отговаря на изискванията на ИК, регистрацията й се заличава с решение на ЦИК, което се съобщава веднага на партията или коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

 

ІІІ. Промени в състава на коалиция

1. Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват с решение на ЦИК след подаване на заявление (Приложение № 36-МИ от изборните книжа) от коалицията или включена в състава й партия. Към заявлението се представя решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалиция. Промените, настъпили в състава на коалиции, се отбелязват в регистъра на ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден - 10 февруари 2015 г.

2. Нови партии в състава на регистрирана в ЦИК коалиция могат да се включат с решение на коалицията и това обстоятелство да се регистрира в ЦИК не по-късно от 7 февруари 2015 г. (35 дни преди изборния ден). Към заявление - Приложение № 36-МИ от изборните книжа се прилагат освен решението на коалицията за включването на новите партии в състава й и документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК за всяка от новоприетите партии.

3. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

4. В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, ЦИК с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията наименованието или абревиатурата на напусналата я партия.

5. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на партия от състава на коалицията, се заявяват не по-късно от 10 февруари 2015 г. (32 дни преди изборния ден) чрез подаване на заявление (Приложение № 36-МИ от изборните книжа) от лицето/та, представляващо/и партията, или от представляващия/те коалицията от партии лице/а.

6. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 10 февруари 2015 г. (32 дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й.

7. Партия, включена в състава на коалиция, не може да участва самостоятелно на изборите.

8. Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 28 януари 2015 г. (45 дни преди изборния ден), напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира  в ЦИК по реда на раздел IІ, т. 1 от настоящото решение.

 

ІV. Списъци след регистрацията

1. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на партиите и коалициите изпраща на общинската избирателна комисия:

а) списъци на регистрираните партии и коалиции;

б) информация за извършените промени в състава и наименованието на коалициите;

в) информация за заличените партии и коалиции.

 

V. Заличаване на регистрация на партия или коалиция

Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (10 февруари 2015 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на партията или коалицията до ЦИК, подписано от лицето/та, представляващо/и партията или коалицията или от изрично упълномощено лице/а. Към заявлението партията или коалицията прилага и решението за заличаване.

 

VІ. Справка в списъците по т. 1 и 2 от раздел ІІ.

Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъците по т. 1 и 2 от раздел ІІ по единен граждански номер. Справката се извършва онлайн чрез интернет страницата на ЦИК.

 

VІІ. Подаване на документи за регистрация

1. Централната избирателна комисия приема документи за регистрация или допускане на партиите и коалициите всеки ден от 19 януари 2015 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1.

2. Крайният срок за подаване на документи за регистрация или допускане на партиите и коалициите в ЦИК е 28 януари 2015 г., 17,00 ч.

3. Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалициите е 7 февруари 2015 г., 17,00 ч.

4. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите и коалициите, образците от печатите на същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ЦИК.

VІІІ. За участие в новите избори в община Сърница, област Пазарджик партията или коалицията следва след регистрацията си в ЦИК да се регистрира в ОИК по ред, определен с отделно решение на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1932-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

 • № 1931-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Радослав Красенов Василев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 49-то Народно събрание

 • № 1930-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-то Народно събрание

 • всички решения