Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1400-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ралица Тодорова Ангелова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Каспичан, срещу решение № 124-МИ от 12.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Каспичан, област Шумен

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-10-198/14.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) - Каспичан от Ралица Тодорова Ангелова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Каспичан, срещу решение № 124-МИ от 12.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Каспичан, област Шумен.

С оспореното решение, ОИК - Каспичан е допуснала заместване на 9 (девет) броя членове на секционни избирателни комисии (СИК) от квотата на ПП „ВОЛЯ“, за произвеждане на избори за кметове на кметства и общински съветници на 27.10.2019 г.    

В жалбата се твърди, че решение № 124-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК - Каспичан е постановено в нарушение на Изборния кодекс (ИК), в него няма разписани мотиви и не са посочени основания от ИК или свързани с него актове, които дават правомощие на ОИК да назначава членове на СИК по процедура, различна от уредената в чл. 91 ИК. За да обоснове наличието на правен интерес от оспорването, жалбоподателят е изложил следните съображения : Упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Каспичан е участвал на консултациите при кмета на община Каспичан и подписал протокола за постигнато съгласие. В резултат на това съгласие, с решение № 96-МИ от 30.09.2019 г., ОИК – Каспичан е утвърдила резервните членове, от които следва да се извърши заместването в случаите на наличие на обстоятелства по чл. 51, ал. 2 ИК. От утвърдените резервни членове има лица от квотата на ПП „ГЕРБ“.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 124-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК - Каспичан като незаконосъобразно.

Преписката по жалбата е окомплектувана от ОИК – Каспичан и изпратена на ЦИК. Към нея е приложено и становище на ОИК – Каспичан във връзка с приемането на обжалваното решение № 124-МИ от 12.10.2019 г.

От административната преписка се установява, че на 07.10.2019 г., в ОИК – Каспичан е постъпило заявление с вх. № 67/07.10.2019 г. от Наталия Тодорова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, с искане за заместване на членове на СИК от квотата на ПП „ВОЛЯ“ в община Каспичан. Към заявлението са били приложени 9 (девет) броя декларации от членове на СИК и всички други изискуеми се документи по чл. 91, ал. 4 ИК. От приложения към преписката протокол от заседанието на ОИК – Каспичан, състояло се на 12.10.2019 г., е видно, че по т. 6 от дневния ред, комисията е следвало да разгледа искането за освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП „ВОЛЯ“ в община Каспичан при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Оспореното решение по т. 6 от дневния ред е прието единодушно от всички присъствали на заседанието членове на ОИК – Каспичан.

За пълнота и правна прецизност следва да се отбележи, че преди постановяването на оспореното решение, на 09.10.2019 г., по електронната поща на ЦИК постъпи официално писмо от ОИК – Каспичан, заведено с вх. № МИ-15-778, с искане за даване на указания във връзка с постъпилото заявление с вх. № 67/07.10.2019 г. от Наталия Тодорова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“. В тази връзка, с протоколно решение от 09.10.2019 г., ЦИК прие, че няма пречка ОИК – Каспичан да освободи на основание чл. 87, ал. 1, т. 6 ИК назначените с решение № 96-МИ от 30.09.2019 г. членове на СИК от квотата на ПП „ВОЛЯ“, депозирали декларации, с които заявяват, че подават оставка по смисъла на чл. 51, ал. 2 ИК, както и да замести освободените членове на СИК с предложените със заявление с вх. № МИ-15-778/07.10.2019 г. от същата политическа партия лица, ако към заявлението са приложени всички необходими документи съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК.

При така установената фактическа обстановка и след анализ на доказателствата по административната преписка, ЦИК счита, че изложените от жалбоподателя съображения не сочат на пряк и непосредствен правен интерес от оспорването на решение № 124-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Каспичан. Това е така, тъй като с обжалваното решение на ОИК – Каспичан се променя само и единствено поименният състав на СИК в община Каспичан, като се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции при назначаването на членовете и на ръководството на СИК съгласно изискванията на чл. 92, ал. 6 ИК. С оспореното решение по никакъв начин не се засягат интересите на ПП ГЕРБ, тъй като това решение не води до намаляване на броя членове на СИК от квотата на същата политическа сила. Ето защо ЦИК счита, че жалбата е подадена от лице без правен интерес, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.  

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ралица Тодорова Ангелова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Каспичан, срещу решение № 124-МИ от 12.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Каспичан, област Шумен  .

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Каспичан за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението на ОИК – Каспичан подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен чрез ОИК – Каспичан в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения