Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 140-ЕП
София, 10 април 2019 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на коалиция „Коалиция За Теб България“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „Коалиция За Теб България“, подписано от представляващите коалицията Валери Методиев Григоров, Светозар Стоянов Съев и Младен Александров Младенов, заведено под № 7 на 9 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение от 01.04.2019 г. за образуване на коалиция, подписано от лицата, които представляват партиите:

- за партия „Коалиция За Теб България“ – Валери Методиев Григоров;

- за партия „КОЙ“ – „Компетентност, Отговорност  и Истина“ – Светозар Стоянов Съев;

- за партия „Национална Републиканска партия“ – Младен Александров Младенов.

Коалицията ще се представлява заедно и поотделно от председателите на участващите в нея политически партии – Валери Методиев Григоров, Светозар Стоянов Съев и Младен Александров Младенов.

2. Споразумение за явяване с единна листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от 05.04.2019 г., подписано от председателите на участващите в коалицията партии.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Коалиция За Теб България“ от 26.03.2019 г. от СГС, VІ-10 състав, по ф.д. № 13/2018 г.

4. Удостоверение за актуално състояние на партия „КОЙ“ – „Компетентност, Отговорност и Истина“ от 28.03.2018 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.

5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Национална Републиканска партия“ от 28.03.2019 г. от СГС, VІ-14 състав, по ф.д. № 2185/2002 г.

6. Образци от подписите и от печатите на представляващите партиите – 3 бр.

7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-96 от 29.03.2019 г. за внесен от партия „Коалиция За Теб България“ финансов отчет за 2018 г.

8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-230 от 05.04.2019 г. за внесени от партия „КОЙ“ – „Компетентност, Отговорност и Истина“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-197 от 03.04.2019 г. за внесени от партия „Национална Републиканска партия“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

10. Вносна бележка от 07.04.2019 г. от „Банка ДСК“ АД, клон 2150, филиал МОЛ София, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

11. Удостоверение от „Банка ДСК“ АД, Финансов център „Калоян“, гр. София, с изх. № 0233 от 04.04.2019 г., издадено на партия „Коалиция За Теб България“ за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партия „Коалиция За Теб България“.

12. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „Коалиция За Теб България“ свързани с предизборната кампания.

13. Списък от 3341 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и списък в структуриран вид на технически носител.

14. Пълномощни на лицата, пред които са полагани подписите – 3 бр.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „Коалиция За Теб България“.

При приемането на документите и завеждането им на 9 април 2019 г., в 14.20 ч., в регистъра коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. са установени две несъответствия, както следва:

На първо място, представеният на хартиен носител списък на избирателите, подкрепящи регистрацията, не съответства на утвърдения от ЦИК образец на изборна книга – Приложение № 49-ЕП.

На второ място, в заглавната част на посочения списък не е уточнено в чия подкрепа са положените подписи – самостоятелно за партия или за коалиция.

В тази връзка са дадени указания на вносителя на заявлението за отстраняване на констатираните несъответствия, а именно списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията, да бъде представен по образец – Приложение № 49-ЕП от изборните книжа, до 17.00 ч. на 10 април 2019 г. (краен срок за регистрация на партии и коалиции).

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-11-8 от 10.04.2019 г. от представляващия коалицията „Коалиция За Теб България“ Валери Григоров, с което уведомява Централната избирателна комисия, че физически не е възможно да организират повторно попълване на списъците от избирателите, които ги подкрепят, и не може да отстрани в указания срок несъответствията.

Централната избирателна комисия счита, че не са спазени всички изисквания на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „Коалиция За Теб България“ поради следните съображения:

Съгласно чл. 6, ал. 1 ИК Централната избирателна комисия има правомощието да утвърждава образците на изборни книжа за всеки вид избор, които се обнародват в „Държавен вестник“. Всички утвърдени от ЦИК книжа след обнародването им са задължителни за всички участници в изборния процес. В конкретния случай представеният списък не съответства на утвърдения образец.

Това се потвърждава и от обстоятелството, че заглавието се отличава от утвърденото и липсва една от колоните. Липсата на тези реквизити и цялото несъответствие на представения списък на  Приложение № 49-ЕП поставя коалицията в привилегировано положение спрямо останалите партии и коалиции, които са изчакали извършеното в срок от ЦИК обнародване на изборните книжа и изцяло са се съобразили с тях. С това е нарушен принципът на равнопоставеност при регистрацията на участниците в изборния процес.

Наред с това, от представения списък не става ясно избирателите за кого дават своята подкрепа – за съответната партия или за коалицията. Не случайно изборната книга изисква да бъде изписано наименованието на партията по съдебна регистрация, а на коалицията – според решението за създаването й. Така избирателите подкрепят регистрацията на конкретна партия или коалиция. Освен това изборната книга съдържа изискване за отбелязване на данни както за избирателите – български граждани, така и за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз. Представеният списък от заявителите не съдържа място (колона) за отбелязване на данни за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз.

От протокол на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка се установява само и единствено наличието на съответствие между имена и ЕГН, но не и подкрепа на избирателите за коалицията, тъй като целта на тази проверка е да се установи дали лицата имат избирателни права и дали преди това не са участвали в друга подписка.

До изтичане на указания срок не е представен списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията, съгласно Приложение № 49-ЕП на ЦИК.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия намира, че са налице условията за отказ на регистрацията, поради което и на основание чл. 141, ал 2 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира коалиция „Коалиция За Теб България“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения