Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1399-НС
София, 8 септември 2022 г.

ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

ІI. Териториален обхват на секция с подвижна избирателна кутия

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

IІI. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

1. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 17 септември 2022 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 67-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес), е на територията на съответното населено място.

2. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

3. Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

4. Когато заявителят не е представил копие от документ по т. 3, органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на увреждането на избирателя по служебен път. Когато проверката не може да бъде извършена, включително и като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление, следва да се поиска от заявителя да представи копие от някои от документите по т. 3. 

5. Когато до 17 септември 2022 г. са подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 67-НС от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления и прави предложение за броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на съответната община.

6. Районната избирателна комисия, след получаване на уведомлението по т. 4 от кмета на общината, със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

7. Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет, със заповед, издадена не по-късно от 17 септември 2022 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя обхвата им, както и насрочва (определя дата, място и час) за консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на ПСИК.

8. Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

9. На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

10. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

11. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

 

ІV. Ред за образуване на секция с подвижна избирателна кутия в градовете с районно деление

12. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един административен район в рамките на многомандатния изборен район.

13. Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е не по-малко от 10, се образуват избирателни секции за обслужване на избирателите от този административен район.

14. Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, се образуват секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за това населено място.

 

V. Назначаване състав на ПСИК

15. Консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК), в случай че не са проведени едновременно с консултациите за назначаването на СИК, се провеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии:

- до 13 септември 2022 г. – срока по т. 87 от Хронограмата за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., приета с Решение 1201-НС от 2 август 2022 г., или

- не по-късно от 19 септември 2022  г. (12 дни преди изборния ден).

16. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 21 септември 2022 г. (10 дни преди изборния ден).

17. Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 10 дни преди изборния ден.

18. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК.

VI. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

19. Избирателен списък за гласуване с ПСИК (Приложение № 10-НС от изборните книжа) се съставя от кмета на общината, когато не по-късно от 17 септември 2022 г. (14 дни преди изборния ден), са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

20. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление в срока, може да подаде заявление до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 26 септември 2022 г. (5 дни преди изборния ден). Избирателят се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

21. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 ИК), се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако до 17 септември 2022 г. (14 дни преди изборния ден) подаде заявление до органа по чл. 23, ал. 1 ИК. При образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, такъв избирател може да подаде заявление до 26 септември 2022 г.

22. След вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес.

23. Списъкът за гласуване с подвижна избирателна кутия се изготвя до 26 септември 2022 г. (5 дни преди изборния ден).


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения