Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1398-НС
София, 7 септември 2022 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.”

Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс (ИК) определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД. Изискванията към организацията и технологията са приложение към Решение № 1234-НС/11.08.2022 г., изменено с Решение № 1237-НС/12.08.2022 г.

Законодателят е определил с разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 ИК изпълнението да се възложи на „Информационно обслужване“ АД, което е основание за провеждане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда чл. 79, ал. 1, т. 3, буква  „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 65 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Поради законово установените изключителни права на изпълнителя, взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е незаконосъобразно, нецелесъобразно и би довело до невъзможност за обработване на данните от изборите, включително резултатите от гласуването.

Гореизложеното мотивира ЦИК да отправи покана до „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Панайот Волов“ № 2, за провеждане на преговори и сключване на договор.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 33, вр. с  § 3 ДР ИК, чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗОП, чл. 65 ППЗОП и Решение № 1234-НС/11.08.2022 г., изменено с Решение № 1237-НС/12.08.2022 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, по реда на чл. 65 ППЗОП с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни  представители на 2 октомври 2022 г.”.

2. Технически спецификации и изисквания са определени в Решение № 1234-НС/11.08.2022 г., изменено с Решение № 1237-НС/12.08.2022 г., с което ЦИК е приела Изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. – Технически спецификации (приложение към Решение № 1234-НС/11.08.2022 г., изменено с Решение № 1237-НС/12.08.2022 г.), които са задължителни за изпълнение.

3. Да се покани „Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, с ЕИК 831641791, за провеждане на преговори и сключване на договор.

4. Прогнозната стойност на обществена поръчка е в размер на 3 800 000 (три милиона и осемстотин хиляди) лева без включен ДДС или 4 560 000 (четири милиона петстотин и шестдесет хиляди) лева с включен ДДС. „Информационно обслужване” АД следва да представи подробно ценово предложение по видовете дейности, които ще изпълнява.

5. Срокoве за изпълнение на поръчката:

5.1. Началният срок за изпълнението на дейностите по компютърна обработка в РИК и ЦИК на данните от протоколите на СИК и РИК и от записващите технически устройства с данните от машинното гласуване за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., (включително предоставя периодично (на всеки астрономически час) на ЦИК междинни данни от гласуването по секции, населени места, изборни райони, секции извън страната и общо за страната и извън страната, сканиране и публикуване на секционните протоколи на СИК и протокола на РИК и излъчване на заседанията на РИК в реално време на интернет страницата на съответната комисия), е датата на сключване на договора, а времето за обработка в:

1. Районните избирателни комисии:

а) Предоставянето на данните за протоколите на РИК да се извърши не по-късно от 3 (три) часа след приемането от РИК и потвърждаването на последния секционен протокол, но във всички случаи не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването.

б) Предоставяне на сканирани копия от протоколите на СИК на РИК да се извърши не по-късно от 5 (пет) часа след получаване и потвърждаване на последния секционен протокол, но във всички случаи не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването съгласно чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс.

2. Централната избирателна комисия:

- до 5 (пет) часа след получаването на последния секционен протокол от ЦИК изпълнителят предоставя на ЦИК разпечатка с всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в РИК и в ЦИК;

- изчисляването на окончателните резултати да се извърши не по-късно от 5 (пет) часа, след като ЦИК предостави на изпълнителя взетите решения по всички различия в данните.

Крайният срок за осигуряване излъчването в реално време на заседанията на РИК на интернет страницата на съответната комисия е до 16 октомври 2022 г.

5.2. Крайният срок за изпълнение на работата по подготовка, оформяне за печат на данните от гласуването и резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., отпечатването им в бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите, включително и на технически носител, и предаването им в ЦИК, е не по-късно от 12 ноември 2022 г.

5.3. В рамките на началния и крайния срок по предходните текстове се определят междинни срокове на изпълнението, установени с Решение № 1234-НС/11.08.2022 г., изменено с Решение № 1237-НС/12.08.2022 г., относно изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. – Технически спецификации (приложение към Решение № 1234-НС/11.08.2022 г., изменено с Решение № 1237-НС/12.08.2022 г.).

5.4. Сроковете за изпълнение се удължават с толкова дни, с колкото възложителят забави изпълнението на поетите от него задължения по договора за обществена поръчка. В този случай изпълнителят прави всичко възможно, за да ускори максимално изпълнението на задълженията си по т. 1. с оглед спазване на сроковете, предвидени в Изборния кодекс. Установяването на забавата става с двустранно подписан протокол между страните.

6. Гаранция за изпълнение на договора

6.1. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя от поканения участник при подписване на договора, в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

6.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума по сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, IBAN: BG85BNBG96613300107003, BIC: BNBGBGSD;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Текстът на банковата гаранция и застраховката се съгласува с възложителя

6.3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

6.4. В случай че се представя банкова гаранция или застраховка същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след приключване на договора и приемане на работата.

6.5. При представяне на гаранцията изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.

6.6. Поканеният участник избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

6.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Изисквания за участие.

7.1. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

8. Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител, следва да представи и:

а) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

б) декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

9. Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществява всички дейности по ЗОП, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения