Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1397-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ивайло Евгениев Кадишев – кандидат за кмет на община Ветово и кандидат за общински съветник, и Исмаил Джеват Селим – кандидат за кмет на община Ветово и кандидат за общински съветник, срещу решение № 55-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Ветово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез Общинската избирателна комисия – Ветово, с вх. № МИ-15-875 от 12.10.2019 г. от Ивайло Евгениев Кадишев – кандидат за кмет на община Ветово и кандидат за общински съветник от Коалиция „Заедно за промяна“, и Исмаил Джеват Селим – кандидат за кмет на община Ветово и кандидат за общински съветник от ПП „МИР“, срещу решение № 55-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Ветово.

С оспорваното решение № 55-МИ от 09.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Ветово е регистрирала на Димитър Денев Димитров като кандидат за общински съветник, предложен от Коалиция „Ние, Гражданите“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., в изпълнение на задължителните указания на Административен съд – Русе, по адм.д. № 609/2019 г. С решение № 57 от 4 октомври 2019 г. Административен съд – Русе, е отменил решение № 44-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Ветово и е указал ОИК незабавно да регистрира Димитър Денев Димитров от Коалиция „Ние, Гражданите“.

Жалбоподателите твърдят, че лицето е със заличена адресна регистрация и не отговаря на условието за уседналост, залегнало в чл. 397 ИК.

Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени решение № 55-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Ветово като неправилно и да задължи ОИК да заличи Димитър Денев Димитров от регистъра и списъка на кандидатите за общински съветници под № 2 от името на Коалиция „Ние, Гражданите“.

Общинската избирателна комисия се е съобразила с указанията  на Административен съд – Русе при приемане на оспорваното решение.

След като се запозна с жалбата, Централната избирателна комисия, намира, че тя е процесуално недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателите. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с признатата възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, с който са му накърнени негови права и законни интереси. В настоящия случай жалбоподателите оспорват решение, на което не са адресати и с него не се накърняват законните им права и интереси.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивайло Евгениев Кадишев – кандидат за кмет на община Ветово и кандидат за общински съветник, и Исмаил Джеват Селим – кандидат за кмет на община Ветово и кандидат за общински съветник, срещу решение № 55-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Ветово.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Ветово.

Решението на ОИК – Ветово подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе чрез ОИК – Ветово в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения