Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1395-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борис Цветков Цветков, кандидат за общински съветник в Столична община, и от Иванка Цоцова Вълкова, лично и като упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 775-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Борис Цветков Цветков, кандидат за общински съветник в Столична община, и от Иванка Цоцова Вълкова, лично и като упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 775-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Столична община. Жалбата е получена с вх. № МИ-11-73 от 13.10.2019 г. на ЦИК. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Столична община се е произнесла, че установява нарушение по смисъла на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс по сигнал на Столичен инспекторат, постъпил с писмо с вх. № 509 от 09.10.2019 г. относно констатирани нарушения при разпространение на агитационни материали, свързани с провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на район „Искър“. ОИК – Столична община е указала на кмета на район „Искър“ да премахне незабавно агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс.

Жалбоподателите оспорват в срок решението на ОИК – Столична община и молят за неговата отмяна, като се позовават на незаконосъобразност и неправилност и сериозни нарушения на Изборния кодекс и молят Централната избирателна комисия да го отмени.

Твърдят също така, че съгласно разпоредбите на ЗСММ надлежно са уведомили кмета на Столична община за предстоящи постоянни предизборни прояви на 22 места и локации в район „Искър“ (както и на едно допълнително място), както и за предвиденото при осъществяване на проявите поставяне на информационно-агитационни материали, за което са получили съгласувателни писма от Столична община. Уведомили са също така и частни собственици, когато проявите не са на общинска собственост. Позовават се и на други неточности и неверни факти в обжалваното решение № 775-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира жалбата за неоснователна.

Във връзка с постъпилото писмо от Столичен инспекторат с посочения по-горе входящ номер ОИК – Столична община се е запознала и с материал от контактен център с вх. № СОА19-КЦ01-47339 от 03.10.2019 г. с уточнена локация гр. София, жк „Дружба 2“, бл. 219Б, както и снимка на агитационен материал, поставен на територията на район „Искър“ пред посочения вход в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК. ОИК – Столична община след запознаване с всички материали по преписката, установява, че агитационният материал е поставен върху общинска собственост и в нарушение на Заповед № СОА19-РД09-1292 от 17.09.2019 г. на кмета на Столична община и приема, че е извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 4 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община подлежи на обжалване пред Административния съд – София-град чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения