Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1394-МИ
София, 7 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Вълчи дол, област Варна

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-25 от 07.09.2022 г. е постъпило искане от Асен Николов – пълномощник на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, за попълване състава на ОИК – Вълчи дол. Предлага се на мястото на Димитър Костадинов Димитров, чиито пълномощия са предсрочно прекратени с Решение № 1339-МИ от 26.08.2022 г. на ЦИК, за член на ОИК – Вълчи дол, да бъде назначена Боряна Асенова Йорданова.

Към искането са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Боряна Асенова Йорданова и пълномощно в полза на Асен Николов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Вълчи дол, област Варна, Боряна Асенова Йорданова, ЕГН ... .

На назначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения