Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1394-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлозар Красимиров Алексиев в качеството му на представляващ Инициативен комитет за издигането на Борис Бориславов Бонев за независим кандидат за кмет на Столична община, срещу решение на Българската национална телевизия във връзка с чл. 8, ал. 4 от Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-12-15/12.10.2019 г. от Светлозар Красимиров Алексиев, представляващ Инициативен комитет (ИК) за издигането на Борис Бориславов Бонев за независим кандидат за кмет на Столична община, срещу решение на Българската национална телевизия във връзка с чл. 8, ал. 4 от Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Независимо от обстоятелството, че жалбата е подадена срещу решение на Българската национална телевизия във връзка с чл. 8, ал. 4 от Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., ЦИК приема, че със същата се оспорва писмо от 11.10.2019 г. на БНТ – Дирекция „Информация“, в което е обективиран отказ издигнатият кандидат от ИК Борис Бонев да бъде допуснат до участие в безплатния диспут между кандидатите за кмет на Столична община, който следва да се проведе в рамките на предаването „Референдум“ по БНТ на 15.10.2019 г., от 21.00 ч.

В жалбата са изложени следните съображения:

С Решение № 184-МИ/19.09.2019 г., ОИК – Столична е регистрирала Борис Бориславов Бонев като независим кандидат за кмет на Столична община, предложен от ИК, представляван от Светлозар Красимиров Алексиев, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г. ИК е страна по Споразумението за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано от генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., одобрено от ЦИК с решение № 1175-МИ/24.09.2019 г. На 08.10.2019 г., в качеството му на представляващ ИК, жалбоподателят е подал заявление до БНТ за участие в безплатен диспут между кандидатите за кмет на Столична община, който съгласно чл. 8, ал. 4 от посоченото споразумение следва да се проведе в рамките на предаването „Референдум“ по БНТ на 15.10.2019 г., от 21:00 часа, но на 11.10.2019 г., същият е получил по електронен път писмо от Дирекция „Информация“ на БНТ, подписано анонимно от „екипа на предаването“, от което узнал, че кандидатът за кмет на Столична община – Борис Бонев, няма да бъде поканен за участие в посочения диспут.

В жалбата се твърди, че отказът на БНТ, обективиран в цитираното по-горе писмо от 11.10.2019 г., да предостави възможност за участие на издигнатия от ИК кандидат за кмет на Столична община, е необоснован и е в нарушение на изискванията за равнопоставеност и зачитане на значимостта на кандидатите съгласно чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК), както и че този отказ засяга интересите и правата на Борис Бонев по чл. 195, ал. 1 ИК, съгласно който и инициативните комитети имат право на безплатно участие в диспутите по БНТ. Твърди се също така, че съгласно чл. 8, ал. 4 от споразумението, единствената безплатна форма за участие по БНТ, до която издигнатият независим кандидат от ИК, представляван от жалбоподателя, има право на участие, е безплатният диспут между кандидатите за кмет на Столична община, който следва да се проведе в рамките на предаването „Референдум“ по БНТ на 15.102019 г., от 21:00 часа. Наведени са доводи, че съгласно чл. 6, ал. 1 от споразумението, право на участие в останалите диспути имат само партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като този текст противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 1 ИК, както и че отказът на Дирекция „Информация“ на БНТ съставлява нарушение на цитираната правна норма, тъй като разпоредбите на Изборния кодекс  имат императивен характер и са висшестоящи спрямо текстовете на споразумението.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени отказът на Дирекция „Информация“ на БНТ да предостави възможност за участие на издигнатия от ИК кандидат за кмет на Столична община – Борис Бонев, в безплатния диспут, който следва да се проведе в рамките на предаването „Референдум“ по БНТ на 15.10.2019 г., от 21:00 часа, като незаконосъобразен и необоснован.

След като се с приложените към жалбата писмени доказателства, ЦИК приема за установено следното:

Подадената жалба от Светлозар Красимиров Алексиев срещу отказа на Дирекция „Информация“ на БНТ, обективиран в писмото от 11.10.2019 г., да предостави възможност за участие на издигнатия от ИК кандидат за кмет на Столична община – Борис Бонев, в безплатния диспут, който следва да се проведе в рамките на предаването „Референдум“ по БНТ на 15.102019 г., от 21:00 часа, засяга изпълнението на поетите по силата на Споразумението за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. По аргумент от разпоредбата на чл. 189, ал. 4, изр. 2 ИК, Централната избирателна комисия одобрява постигнатото споразумение между БНТ и упълномощените представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, с оглед първоначална преценка от комисията, дали същото съответства на приетите с Решение № 796-МИ от 27.08.2019 г. правила за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на регистрираните от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети кандидати.

В изпълнение на изискванията на чл. 189, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, с решение № 1175-МИ от 24.09.2019 г., ЦИК е одобрила сключеното на 19.09.2019 г. Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Независимо от обстоятелството, че одобрява споразумението в изпълнение на вмененото й от ИК задължение, ЦИК не е страна по същото.

По аргумент от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 ИК, ЦИК е независим държавен орган, създаден за произвеждане на всички видове избори. ЦИК е правоприлагащ орган, като правомощията на комисията са изчерпателно изброени в чл. 57 ИК. Изборният кодекс не предвижда правомощие на ЦИК да осъществява контрол върху изпълнението на вече подписаното между генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Споразумение за отразяване на предизборната кампания. Споразумението от 19.09.2019 г. е подписано от всички участвали в него представители на партии и коалиции и от генералния директор на БНТ без възражения. Нито една от страните по споразумението, не е оспорила Решение № 1175-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК за одобряването му, в предвидения в чл. 58, ал. 1 ИК тридневен срок от обявяването му.

По своята правна същност, подписаното на 19.09.2019 г. споразумение генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., има характер на многостранен договор. Съгласно чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, „Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави“. Предвид гореизложеното, Споразумението обвързва страните и същите са длъжни да изпълняват постигнатите помежду си уговорки. В случай, че някоя от страните не изпълни поетите по силата на Споразумението задължения, насрещната страна има правото да предяви претенциите си по предвидения от закона съдебен ред. За пълнота и правна прецизност следва да се отбележи, че ЦИК не е компетентна да решава спорове относно неизпълнението на сключения договор между БНТ и политическите сили, участващи в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и че няма правомощията да дава указания на БНТ относно изпълнението на поетите между страните задължения, произтичащи от Споразумението между страните задължения.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че жалбата е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Светлозар Красимиров Алексиев в качеството му на представляващ Инициативен комитет за издигането на Борис Бориславов Бонев за независим кандидат за кмет на Столична община, срещу писмо от 11.10.2019 г. на БНТ – Дирекция „Информация“, в което е обективиран отказ издигнатият кандидат от ИК да бъде допуснат до участие в безплатния диспут между кандидатите за кмет на Столична община, който следва да се проведе в рамките на предаването „Референдум“ по БНТ на 15.10.2019 г., от 21:00 ч.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения