Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1394-ПВР/МИ
София, 6 януари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сливен, област Сливен

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-379 от 23.12.2015 г. от Мария Щерева Белова, с което заявява желанието си да бъде освободена като член на ОИК - Сливен, област Сливен, поради избирането и за народен представител в 43-то Народно събрание.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Сливен, се установи, че с Решение № 321-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК Мария Щерева Белова е назначена за член на ОИК - Сливен. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сливен, област Сливен, Мария Щерева Белова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения