Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1393-НС
София, 7 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-36 от 06.09.2022 г. е постъпило предложение от Петър Илиев Петров – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Мария Михайлова Башева – член на РИК, освободена с Решение № 1362-НС от 01.09.2022 г. на ЦИК, да бъде назначена Петя Иванова Дженева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Петя Иванова Дженева и пълномощно в полза на Петър Илиев Петров.

С вх. № НС-11-36/1 от 06.09.2022 г. е постъпило заявление от Мирослав Иванов Симеонов да бъде освободен като член на РИК. Към заявлението е приложено приложение от Петър Илиев Петров – упълномощен представител на коалиция „Продължавме Промяната“ на мястото на Мирослав Иванов Симеонов за член на РИК да бъде назначена Милена Маринова Илиева. Приложени са и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Маринова Илиева и пълномощно в полза на Петър Илиев Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, Мирослав Иванов Симеонов, ЕГН ... , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, Петя Иванова Дженева, ЕГН ... .

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, Милена Маринова Илиева, ЕГН ... .

На назначените членове на РИК да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения