Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1391-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Костенец, Софийска област, назначена с Решение № 148-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-793/28.10.2011 г. от Йордан Николов Здравков - общински ръководител на ПП „ГРЕБ" в община Костенец, Софийска област. Предлага се на мястото на членовете на комисията Валентина Здравкова Цветанова и Мария Кирилова Стоилкова да бъдат назначени Владимир Красимиров Апостолов и Любка Иванова Кичукова. Към предложението са приложени: заявления от Валентина Здравкова Цветанова и Мария Кирилова Стоилкова за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от диплома за завършено висше образование на Владимир Красимиров Апостолов и Любка Иванова Кичукова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Костенец, Софийска област, Валентина Здравкова Цветанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Костенец, Софийска област, Мария Кирилова Стоилкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Костенец, Софийска област, Владимир Красимиров Апостолов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Костенец, Софийска област, Любка Иванова Кичукова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1836-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1835-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения