Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1389-НС
София, 5 септември 2022 г.

ОТНОСНО: реда за участие на представители на регистрираните за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 213 и чл. 213а, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Удостоверяването на съответствието на специализираните устройства за електронно машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация се осъществява от Министерството на електронното управление (МЕУ) съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

2. Удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК се извършва по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология (БИМ) и председателя на управителния съвет (УС) на Българския институт за стандартизация (БИС).

3. В процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК може да участват по един представител на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, както и не повече от двама представители на Българската академия на науките (БАН).

4. Представителите на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на БАН, определени да участват в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК, трябва да имат поне три години професионален опит в информатика или компютърни технологии и завършено висше образование по специалност от тази област.

5. Централната избирателна комисия създава и води входящ регистър на представителите на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, и на БАН, които ще участват в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК.

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, и българските неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, предлагат по един представител, а БАН определя не повече от двама представители, които да бъдат вписани в регистъра по предходната точка.

7. Централната избирателна комисия регистрира представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, българските неправителствени организации и на БАН въз основа на заявление, подписано от лицето или лицата, представляващи съответната партия, коалиция, инициативен комитет, неправителствена организация или БАН.

Към заявлението се представят документите, удостоверяващи изпълнението на изискванията по т. 4, на български език или в превод на български език.

Срокът за подаване на заявления е от 07.09.2022 г. до 17.00 ч. на 09.09.2022 г.

8. Централната избирателна комисия предоставя на MЕУ, БИС и БИМ информация за регистрираните представители на партии, коалиции, инициативни комитети, български неправителствени организации и БАН.

9. Регистрираните представители имат право да присъстват на отделните етапи в процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, като им се осигурява достъп до помещенията, в които се извършва удостоверяването, при спазване на изискванията, определени от министъра на електронното управление, председателя на БИМ и председателя на УС на БИС.

10. Министърът на електронното управление, председателят на БИМ и председателят на УС на БИС представят пред регистрираните от Централната избирателна комисия представители на партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации и БАН предварителен доклад относно всички етапи на процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, включително относно процеса и активностите по удостоверяване на съответствието и методологията и начина на изпълнение от МЕУ, БИМ и БИС.

По време на представянето на доклада на присъстващите представители, регистрирани от ЦИК, се осигурява достъп до предоставените устройства, функционални тестове и оглед на хардуерната им реализация, както и достъп до всички скриптове за изграждане на системен образ и на изходния код, предоставяне на възможност за инсталиране на инструменти за визуализиране и анализ.

11. Министерството на електронното управление, Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация представят публичен доклад за удостоверяване на съответствието по чл. 213а ИК и предоставят на ЦИК пълния доклад и протоколите от удостоверяването.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения