Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1388-ПВР/МИ
София, 16 декември 2014 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Враца, област Враца

Постъпило е предложение от инж. Петя Цветанова Аврамова - областен координатор на ПП „ГЕРБ" с вх. № МИ-10-43 от 11.12.2014 г. на ЦИК, с което предлага на мястото на освободената с Решение № 1386-ПВР/МИ от 11.12.2014 г. Ирина Йорданова Иванова - председател на ОИК Враца да бъде назначен Владимир Христов Христов за председател на ОИК Враца.

Към предложението е приложено копие от пълномощно № КО-Г-099 от 25 юли 2014 г. от Бойко Методиев Борисов в полза на Петя Цветанова Аврамова. Декларация по чл. 65, ал. 1 и 66 от ИК от Владимир Христов Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като председател на ОИК - Враца, област Враца, Владимир Христов Христов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения