Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1387-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 660-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № МИ-15-894 от 12 октомври 2019 г. от ОИК – Перник, за допусната техническа грешка при изписване името на секретаря на ОИК – Перник Станка Йорданова Рударска в Решение № 660-МИ от 23 август 2019 г., която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 660-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК, като името на секретаря на ОИК – Перник, вместо „Станка Йорданова Рударска“, да се чете „Станка Йорданова Рударска-Хинова“.

Издаденото удостоверение да бъде анулирано и да бъде издадено ново с вярното име.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

660-МИ/

Календар

Решения