Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1387-ПВР/НС
София, 16 декември 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № ПВР-14-9 от 08.12.2014 г. на Централната избирателна комисия от областния управител на област Плевен за разрешаване на достъп до помещение, в което се съхраняват изборните книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането за отваряне на помещението възниква във връзка с необходимост от архивиране на книжата от изборите за народни представители, произведени на 05.10.2014 г., предадени от Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район - Плевенски, на областната администрация.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, намиращо се на първия етаж в сградата на областна администрация - Плевен в гр. Плевен, пл. "Възраждане" № 1, в което се съхраняват изборни книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с необходимостта от съхранение в същото помещение на книжата и материалите на РИК за архивиране от изборите за народни представители на 05.10.2014 г., предадени на областна администрация - Плевен, съгласно чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определени със заповед на областния управител длъжностни лица от областната администрация.

След отваряне на помещението и поставяне на изборните книжа и материали за архивиране на РИК, същото задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

При поставянето на книжата и материалите на РИК в помещението, същите да се подредят по начин, който не позволява смесването им с изборните книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Решението да се изпрати на областния управител на област с административен център гр. Плевен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения