Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1384-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Любенов Руменов – общински съветник в Общински съвет Съединение, кандидат за кмет и за общински съветник, срещу решение № 68-МИ от 10.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Съединение

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-862 от 11.10.2019 г. от Георги Любенов Руменов – общински съветник в Общински съвет Съединение, кандидат за кмет и за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., срещу решение № 68-МИ от 10.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Съединение.

Жалбоподателят Георги Любенов Руменов твърди, че като действащ общински съветник в Общински съвет Съединение (мандат 2015-2019 г.), е участвал в заседание на общинския съвет, проведено на 25.09.2019 г. и едновременно с това е кандидат за кмет и за общински съветник от Местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП „АБВ“, ПП „ВОЛЯ“) в изборите на 27 октомври 2019 г. Счита, че участието му в цитираното заседание е законосъобразно и не нарушава нормата на чл. 161, ал. 1 ИК. Моли Централната избирателна комисия да даде становище в този смисъл и да отмени решение № 68-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Съединение като незаконосъобразно.

С решение № 68-МИ от 10.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Съединение е приела за установено извършване на нарушение от Георги Любенов Руменов в качеството му на кандидат за кмет на община Съединение за това, че на 25.09.2019 г. е участвал в разискванията и е гласувал решенията, взети на редовно заседание на Общински съвет Съединение. Със същото решение се оправомощава председателят на ОИК – Съединение да състави акт за установено нарушение на Георги Любенов Руменов.

Съгласно чл. 496, ал. 2 от ИК самото съставяне на акта за установяване на нарушение е предоставено на председателя на ОИК съобразно компетентността му по т. 2 от същата разпоредба. Правните основания на оспореното решение на ОИК, както и характерът и съдържанието на отделните диспозитиви определят решението като начало на процедурата по установяване на нарушение за налагане на административно наказание. Съгласно чл. 498 от ИК установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвид препращането към специалния ред за установяване на нарушения и налагане на административни наказания контролът във връзка с установяване на нарушения по реда на част трета от Изборния кодекс, респективно налагане на наказания, следва да бъде осъществен по реда на Закона за административните нарушения и наказания след евентуално издаване на наказателно постановление.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че жалбата на Георги Любенов Руменов – общински съветник в Общински съвет Съединение, кандидат за кмет и за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., срещу решение № 68-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Съединение, е недопустима, като предявена против акт, който не подлежи на самостоятелно обжалване. Като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а преписката върната на ОИК – Съединение.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Любенов Руменов – общински съветник в Общински съвет Съединение, кандидат за кмет и за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., срещу решение № 68-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Съединение, като недопустима.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Съединение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения