Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1384-ПВР/МИ
София, 09.12.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Видин, област Видин

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-40 от 08.12.2014 г. от Огнян Кирилов Ценков, с което заявява желанието си да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като член на ОИК - Видин, област Видин, поради назначаването му за заместник-областен управител на област Видин, представляващо наличие на предпоставка за несъвместимост по смисъла на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от ИК.

Постъпило е предложение от ПП „ГЕРБ" на освободеното място да бъде назначена Яна Милчева Митева, предложена за резервен член през 2011 г. Към предложението е приложена декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образования на Яна Милчева Митева.

Към заявлението е приложено копие на Заповед № КВ-520 от 28.11.2014 г. на Министерския съвет на Република България за назначаването му за заместник-областен управител.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Видин, област Видин, Огнян Кирилов Ценков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Видин, област Видин, Яна Милчева Митева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-МИ / 14.07.2020

    относно: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

  • № 1836-МИ / 14.07.2020

    относно: налагане на административно наказание на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1835-МИ / 14.07.2020

    относно: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

  • всички решения