Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1384-ПВР/МИ
София, 9 декември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Видин, област Видин

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-40 от 08.12.2014 г. от Огнян Кирилов Ценков, с което заявява желанието си да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като член на ОИК - Видин, област Видин, поради назначаването му за заместник-областен управител на област Видин, представляващо наличие на предпоставка за несъвместимост по смисъла на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от ИК.

Постъпило е предложение от ПП „ГЕРБ" на освободеното място да бъде назначена Яна Милчева Митева, предложена за резервен член през 2011 г. Към предложението е приложена декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образования на Яна Милчева Митева.

Към заявлението е приложено копие на Заповед № КВ-520 от 28.11.2014 г. на Министерския съвет на Република България за назначаването му за заместник-областен управител.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Видин, област Видин, Огнян Кирилов Ценков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Видин, област Видин, Яна Милчева Митева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения