Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1382-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борис Цветков Цветков – общински съветник в Столичен общински съвет, кандидат за общински съветник и за кмет на район „Искър“ и от районен съвет на БСП – район „Искър“, Столична община, срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-69 от 11.10.2019 г. от Борис Цветков Цветков – общински съветник в Столичен общински съвет, кандидат за общински съветник и за кмет на район „Искър“ и от районен съвет на БСП – район „Искър“, Столична община, срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община с което общинската избирателна комисия не е установила нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 1 ИК.

Жалбоподателят Борис Цветков Цветков оспорва решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК - Столична община със следните аргументи: Налице е нарушение чрез поставяне на плакати и агитационни материали на съоръжение – общинска собственост, намиращо се в близост до Националния стадион „Васил Левски“ (от югозапад в близост до бул. „Евлоги Георгиев“) и управлявано от общинската фирма „Пазари запад“ ЕАД. Приложени са множество снимки. За извършеното нарушение има официално заведени сигнал и жалба, както и свидетели с техни изявление в интернет, фейсбук, и в редица национални електронни и печатни медии. Въпреки това, според жалбоподателя, ОИК – Столична община не е извършила проверка за потвърждаване на нарушението и съответно жалбата и сигналът за него са отхвърлени.

Жалбоподателят настоява Централната избирателна комисия да отмени решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК – Столична община и да разпореди на ОИК – Столична община да предприеме необходимите действия за реална проверка на фактите и да констатира извършено нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК, както и да предприеме съответните действия, гарантиращи недопускане на нарушението в бъдеще.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

С обжалваното решение ОИК – Столична община се е произнесла, че не установява нарушение по смисъла на чл. 182, ал. 1 ИК и по други сигнали и жалби, които касаят разпространението на същите агитационни материали. Назначената комисия от членове на ОИК – Столична община не констатира наличие на поставени агитационни материали върху преместваемите обекти в периметър, обозначен от жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка и предвид  приложените материали и резултатите от извършената проверка Централната избирателна комисия приема жалбата на Борис Цветков Цветков - общински съветник в Столичен общински съвет, кандидат за общински съветник и за кмет на район „Искър“ и на районен съвет на БСП – район „Искър“, Столична община, за неоснователна. Не е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Борис Цветков Цветков - общински съветник в Столичен общински съвет, кандидат за общински съветник и за кмет на район „Искър“ и на районен съвет на БСП – район „Искър“, Столична община срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община подлежи на обжалване пред Административния съд – София чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения