Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1382-МИ
София, 27 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Петко Стоянов Стаменов, жител на гр. Драгоман

Постъпила е жалба с вх. № 2332 от 26.10.2011 г. на ЦИК от Петко Стоянов Стаменов, жител на гр. Драгоман, с която се обжалват действия на непосочена секционна избирателна комисия, състоящи се в недопускане на жалбоподателя да гласува само за кмет на община Драгоман, както и в последващи действия на същата секционна избирателна комисия, която след допускането му да гласува само за кмет на община Драгоман, е отбелязала в графа „Забележки" на избирателния списък, че същият е гласувал само за кмет на община.

В жалбата се сочи, че такова оплакване е изпратено и до ОИК - Драгоман, както и че същата не е разгледала адресираната до нея жалба.

С оглед разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 13 от ИК общинските избирателни комисии разглеждат жалби срещу решения и действия на секционните избирателни комисии, какъвто е настоящият случай. Подадената до Централната избирателна комисия е недопустима, тъй като тя е срещу действия на непосочена в нея секционна избирателна комисия, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, като на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от ИК преписката да бъде изпратена на ОИК - Драгоман, с указания за проверка по изложеното в нея.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Стоянов Стаменов, жител на гр. Драгоман.

ИЗПРАЩА преписката на ОИК - Драгоман, за проверка на изложените в жалбата обстоятелства.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения