Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1381-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Възраждане“, чрез Дилян Саманджиев, председател на Общинската организация на ПП „Възраждане“ – Русе, срещу решение № 145-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Русе

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е ПП „Възраждане“, чрез Дилян Саманджиев, председател на Общинската организация на ПП „Възраждане“ – Русе, срещу решение № 145-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Русе. Жалбата заедно с приложенията към нея е получена с вх. № МИ-10-195 от 12 октомври 2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК – Русе е оставила без уважение жалбата на Дилян Саманджиев, поради това, че не е установила нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК.

Жалбоподателят оспорва в срок решението на ОИК – Русе и моли за неговата отмяна. Изтъква доводи, че събитието е проведено в Русенски университет, че „Канев център“ е съставна част на Русенски университет и т.н.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за неоснователна.

Общинската избирателна комисия е извършила проверка в „Канев център“ и е установила, че във въпросното помещение се организират многобройни прояви, концерти, постановки, различни обществени събития и „Канев център“ няма статут на което и да е от изброените учреждения, институция, предприятия в чл. 182, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия кредитира установените обстоятелства от извършената служебна проверка от ОИК – Русе.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „Възраждане“, чрез Дилян Саманджиев, председател на Общинската организация на ПП „Възраждане“ – Русе, срещу решение № 145-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Русе.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Русе.

Решението на ОИК – Русе подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе чрез ОИК – Русе в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения