Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1380-ПВР/МИ
София, 27 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Враца, област Враца, назначена с Решение № 295-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-788/26.10.2011 г. от Борислав Константинов Банчев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца, за промени в ОИК - Враца, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Анелия Йорданова Найденова да бъде преназначен Маргарит Марков Маждраков. Към предложението са приложени: заявление от Анелия Йорданова Найденова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Маргарит Марков Маждраков; копие от пълномощно на името на Борислав Константинов Банчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Враца, област Враца, Анелия Йорданова Найденова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 28.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Враца, област Враца, Маргарит Марков Маждраков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения