Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 138-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, заведено под № 6 на 26 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Политическо споразумение за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ от 19.05.2021 г. между партия „Движение Да България“ (Да България), партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) и партия „Зелено движение“ за създаване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява заедно от съпредседателите Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение Да България“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Зелено движение“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 622/2008 г.

5. Удостоверение № 48-00-640 от 17.05.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение Да България“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

6. Удостоверение № 48-00-648 от 17.05.2021 г. на Сметната палата на партия „Демократи за силна България“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

7. Удостоверение № 48-00-642 от 17.05.2021 г. на Сметната палата на партия „Зелено движение“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

8. Образец от подписа на представляващия партия „Движение Да България“.

9. Образец от печата на партия „Движение Да България“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „Демократи за силна България“.

11. Образец от печата на партия „Демократи за силна България“.

12. Образци от подписите на представляващите партия „Зелено движение“ – 2 броя.

13. Образец от печата на партия „Зелено движение“.

14. Образци от подписите на представляващите коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 броя.

15. Заверено копие от преводно нареждане от „Уникредит Булбанк“ АД от 25.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

16. Удостоверение от „Уникредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „Движение Да България“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

18. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на 9500 избиратели и 499 квалифицирани електронни подписи, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения