Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1379-МИ
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „БСП за България“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 1012-МИ от 9 септември 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление – Приложение № 35-МИ-НЧ от изборните книжа за промяна в състава на коалиция „БСП за България“, подписано от представляващия коалицията Корнелия Петрова Нинова и подадено чрез упълномощено лице Аглика Стефчева Виденова. Заявява се промяна в състава на коалицията изразяваща се в намаляване състава от пет на три партии, поради отпадане на останалите две – партия „Комунистическа партия на България“ и партия „Нова Зора“ от състава на коалицията. Коалицията е регистрирана с Решение № 1012-МИ от 9 септември 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. под № 5 от 5 септември 2019 г.

Към заявлението Приложение № 35-МИ-НЧ е приложено решение № 2 от 30.08.2022 г. за промяна в състава на образувана коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за кметове на кметства и за общински съветници на 27 октомври 2019 г., подписано от Корнелия Петрова Нинова, Емил Ценов Георгиев и Стефан Венелинов Начев.

Видно от решение № 2 от 30.08.2022 г. след промените съставът на коалиция „БСП за България“ включва:

- партия „Българска социалистическа партия“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова – председател;

- партия „Политически клуб „Екогласност“, представлявана от Емил Ценов Георгиев – председател;

- партия „Политически клуб „Тракия“, представлявана от Стефан Венелинов Начев – председател.

Във всички останали точки от решението за образуване на коалиция „БСП за България“ не е настъпила промяна. Коалиция „БСП за България“ и регистрацията й в ЦИК се запазва с Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие с общи листи в изборите за кметове на общини, за кметове на кметства и за общински съветници, произведени на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и 3 и чл. 464, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА В СЪСТАВА на коалиция „БСП за България“, регистрирана с Решение № 1012-МИ от 9 септември 2019 г., като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „Комунистическа партия на България“ и партия „Нова Зора“.

АНУЛИРА удостоверение № 6 от 9 септември 2019 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения