Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1377-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Славчев Подолински, представляващ Местна коалиция „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ (РЗС,ВОЛЯ)“, срещу решение № 129-МИ/07.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Сандански, област Благоевград

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-801/09.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Сандански от Иван Славчев Подолински, представляващ Местна коалиция „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ (РЗС,ВОЛЯ)“, срещу решение № 129-МИ/07.10.2019 г. на ОИК – Сандански, област Благоевград.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Сандански и изпратена на ЦИК, като в придружително писмо с вх. № МИ-15-801/09.10.2019 г., подписано от председателя и секретаря на комисията, са описани съдържащите се в преписката документи .

Оспореното решение на ОИК – Сандански е прието по повод постъпила в комисията жалба от Иван Славчев Подолински, представляващ Местна коалиция „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ (РЗС, ВОЛЯ)“. Към жалбата са били приложени две публикации от сайта на struma.com. Според жалбоподателя, от тях се установявало, че на 03.10.2019 г. е била открита обновената детска градина в с. Поленица, община Сандански, а на 04.10.2019 г., в ЦСМП – гр. Сандански е имало мероприятие по повод закупуването на нова линейка с клас „С“, която разполага с най-съвременното медицинско оборудване за оказване на спешна помощ. И на двете събития е присъствал г-н Кирил Котев, регистриран като кандидат за кмет на община Сандански от ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и служители на общинската администрация. При това положение се твърди, че кандидатът за кмет – Кирил Котев, е осъществил нарушение по чл. 182 ИК. Изложени са били и твърдения за нарушение на чл. 168, ал. 3 ИК, доколкото посоченото лице в качеството му на кандидат за кмет продължавало да се движи с автомобил на община Сандански с рег. № Е 74 94.

Общинската избирателна комисия – Сандански, след преценка на твърденията, преглед на публикациите и на относимите материално-правни разпоредби, визирани в ИК, е приела, че жалбата е допустима, но разгледана по същество – неоснователна, като е изложила следните мотиви: „... Във връзка с наведеното нарушение в жалбата, че кандидата за кмет Кирил Котев продължава да се движи с автомобил на община Сандански с рег. № Е 74 94 не са представени доказателства в тази посока, за да може ОИК – Сандански да извърши преценка. Отделно от това на мероприятието са присъствали Заместник кмета по „Социални и хуманитарни дейности“ г-жа Зорица Органджиева, Заместник кмета по „Строителство, общинска собственост и обществен ред“ г-н Георги Трайков, Директор дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело“ г- жа Катина Додушева. По отношение за твърдяното нарушение на чл. 182 от ИК, в което се съдържа забрана за провеждане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, ОИК – Сандански счита следното: Легалното определение за предизборна агитация се съдържа в параграф 1 т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК, а именно: „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса“. Видно от текста на публикациите , е че г-н Кирил Котев не е провеждал прездизборна агитация на мероприятията, които е посетил , защото липсват съответните реквизити по Изборния Кодекс, а именно: „призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“. Самото присъствие на кандидат за кмет на община Сандански , на публично мероприятие, неорганизирано от съответната партия не следва да се счита да е част от нарочната предизборна кампания и правенето на предизборна агитация“.

При така изложените мотиви, в ОИК – Сандански е бил подложен на гласуване проект за решение, с който жалбата да бъде оставена без уважение. При проведеното гласуване обаче, ОИК – Сандански не е постигнала необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове, „ЗА“ това предложение за решение са гласували 6 членове, а „ПРОТИВ“ – 7 членове.

В законоустановения срок, решение № 129-МИ/07.10.2019 г. на ОИК – Сандански е било оспорено пред ЦИК, като в жалбата се твърди, че същото е незаконосъобразно и необосновано, тъй като при постановяването му, членовете на ОИК – Сандански не са взели предвид доказателствата (публикациите), които са били приложени към жалбата и са съставлявали предмет на същата. По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 129-МИ/07.10.2019 г. на ОИК – Сандански.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с наведените в жалбата доводи и доказателствата, приложени към административната преписка, намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна и недоказана, по следните съображения:

Правилата за провеждане на предизборната кампания са регламентирани в Глава дванадесета от Изборния кодекс. Редът за провеждане на предизборната агитация, като част от предизборната кампания е уреден в Раздел II. Съгласно чл. 181, ал. 1 от ИК, „гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги“. В разпоредбата на чл. 182 ИК са посочени забрани за предизборна агитация и според ал. 1, на която се е позовал жалбоподателя в жалбата си до ОИК – Сандански, „не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала“. Според легалната дефиниция дадена в § 1, т. 17 от ДР на ИК, „предизборна агитация“ е „призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса“.

В конкретния случай не се спори, че са проведени мероприятия съответно в детска градина в с. Поленица, община Сандански, и в ЦСМП – гр. Сандански. Не е спорно и присъствието на работещите в тези институции, които по принцип са държавни, респ. общински, а не частни. Забраната е да се агитира „за подкрепа“, респективно „за неподкрепа“ на някой кандидат, партия или коалиция. В конкретния случай не се установява нито едното, нито другото. Доказателствата, на които се позовава жалбоподателя – публикации от сайта на struma.com, доказват извършеното предизборно мероприятие, но не и това, че е допуснато нарушение на забраната посочена в чл. 182, ал. 1 ИК. Следователно, при наличните доказателства, ОИК – Сандански е постановила оспореното решение, което е предмет на обжалване в настоящето производство пред ЦИК. Релевантните факти се установяват от доказателствата, събрани от ОИК – Сандански и преценката за законосъобразност на обжалваното решение се прави при съобразяване на тези доказателства.

Предвид гореизложеното, ЦИК счита, че липсват доказателства, въз основа на които да се формира извод за това, че кандидатът за кмет на община Сандански, предложен от ПП „ГЕРБ“ – Кирил Котев, е осъществил нарушение по чл. 168, ал. 3 ИК. Не са налице и доказателства за извършено нарушение по чл. 182, ал. 1 ИК, тъй като в конкретния случай не е била извършена от посоченото лице в качеството му на кандидат за кмет предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна, а преписката – върната на ОИК – Сандански.

В хода на разискванията в зала постъпи предложение за изменение и допълнение на предложения проект за решение, а именно: ЦИК да отмени оспореното решение и да върне преписката на ОИК – Сандански със задължителни указания за допълнително събиране на доказателства. Като предложение за изменение и допълнение на предложения проект за решение по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 2 на Правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация, така направеното предложение беше подложено на гласуване, при което не бе постигнато необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ЦИК, като „ЗА“ предложението гласуваха петима членове, а „ПРОТИВ“ седем членове. Пристъпи се към гласуване на основното предложение, което също не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. Гласували „ЗА“ седем членове, а „ПРОТИВ“ пет членове.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Сандански.

Решението на ОИК – Сандански подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград чрез ОИК – Сандански в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения