Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1377-НС
София, 27 ноември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ срещу решения от № 210-НС до № 228-НС от 19.10.2014 г. на РИК – Ловеч

Постъпила е жалба на 22.10.2014 г. от Иван Цанов Иванов - упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" срещу решения от № 210-НС до № 228-НС от 19.10.2014 г. на РИК - Ловеч, с които са отхвърлени като неоснователни и недоказани подадени сигнали срещу действия на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч. В жалбата се прави оплакване, че предоставените на представители на коалицията копия от протоколи на СИК не отговарят на изискванията на чл. 283 от ИК - не са подписани от председател, заместник-председател и секретар на СИК и върху тях не е положен печатът на СИК. В някои секции е издавано копие от черновата на протокола или копие само от части от протокола. Твърди се, че от сканираните протоколи на сайта на РИК се установява, че в някои от протоколите, без да се сочи за кои секции се отнася, имало вписани допълнителни чертички в частта за преференциите. На други протоколи не били вписани имената на лицата, получили копие от протокола, докато на сканираните протоколи тези имена фигурират. Моли се преразглеждане на обжалваните решения на РИК - Ловеч, както и предприемане на административно-наказателни мерки.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна.

Сигналите, послужили като основание за произнасяне с решения № 210-НС, № 211-НС, № 212-НС, № 213-НС, № 214-НС, № 215-НС, № 216-НС, № 217-НС, № 218-НС, № 219-НС, № 220-НС, № 221-НС, № 222-НС, № 223-НС, № 224-НС, № 225-НС, № 226-НС, № 227-НС и № 228-НС от 19.10.2014 г. на РИК - Ловеч, са подадени на 16 октомври 2014 г. след прекратяване дейността на секционните избирателни комисии. Към тази дата протоколите на всички секционни избирателни комисии са сканирани и публикувани на интернет страницата на районната избирателна комисия. Не са налице твърдените различия в данните от получените копия и тези на сайта на РИК - Ловеч.

При разглеждане на сигналите РИК е извършила задълбочена проверка на оплакванията съгласно указанията, дадени й с Решение № 1330-НС от 12 октомври 2014 г. на ЦИК. Установила е, че при получаване на копия от протоколите на СИК представителите на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" са се подписали без забележки в съответния списък на лицата, получили копие от протокола на СИК, поради което е счела, че не може да бъде доказана идентичност на опорочените копия на протоколите с действително получените такива. На това основание сигналите са отхвърлени като неоснователни.

Като се запозна с материалите, приложени към жалбата на Иван Ц. Иванов, послужили за основание за приемане на Решение № 1330-НС от 12 октомври 2014 г. на ЦИК и публикуваните на сайта на РИК - Ловеч, решения от № 210-НС до № 228-НС, както и приложените копия от сигнали, послужили като основание за тяхното приемане, Централната избирателна комисия в отличие от РИК - Ловеч, приема, че действително предоставените на представителите на коалицията копия от протоколите на СИК № 111700001, № 111700003, № 111800041, № 111800044, № 111800082, № 111900005, № 113300004, № 113300006, № 113300008, № 113300018, № 113400014, № 113400065, № 113400066, № 113600005, № 113600008, № 113600012, № 113600013, № 113800006 и № 113800012 не са подписани от председателите, заместник-председателите и секретарите на съответните СИК и върху тях не са положени печатите на тези СИК, което представлява нарушение на чл. 283 от ИК, тъй като не съществува друг начин за снабдяване с копие от протокол (чернова от протокол), макар и във вида, описан в сигналите и в жалбата, освен чрез предоставянето на копие от протокола на присъствалите при установяване на резултатите в избирателните секции представители на партии, коалиции и др.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата следва да бъде оставена без уважение по съображения, различаващи се от тези в мотивите на атакуваното решение на РИК, а именно сигналите са подадени 11 дни след преустановяване дейността на секционните избирателни комисии и след публикуване на интернет страницата на РИК на сканираните протоколи на СИК.

Констатираните недостатъци в дейността на СИК следва да бъдат отчетени при обучението и подготовката на членовете на секционните избирателни комисии за следващи избори, но не са основание за налагане на административно наказание.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия приема, че жалбата е неоснователна.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 283 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Цанов Иванов - упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" срещу решения от № 210-НС до № 228-НС от 19.10.2014 г. на РИК - Ловеч, като неоснователна.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения