Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1376-МИ
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от партия „ГЕРБ“, подписано от Бойко Методиев Борисов, представляващ партията, заведено под № 1 на 2 септември 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП ГЕРБ.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 30.08.2022 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.
  2. Удостоверение № 48-00-509 от 01.09.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
  3. Пълномощно № КО-Г-127 от 01.09.2022 г. в полза на Цветомир Петров Паунов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са условията по чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ГЕРБ“ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ГЕРБ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛГ


* Публикувано на

Календар

Решения