Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1375-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Михаил Иванов Минков като кандидат за народен представител в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, предложен от ПП ГЛАС НАРОДЕН в изборите на 2 октомври 2022 г.

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Михаил Иванов Минков е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПП ГЛАС НАРОДЕН в три изборни района – Седемнадесети изборен район – Пловдивски, Деветнадесети изборен район – Русенски, и Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

С писмо изх. № НС-15-64 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-72/01.09.2022 г. РИК 17 – Пловдивски, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ГЛАС НАРОДЕН е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 11.15 ч.

С писмо вх. № НС-15-67/1/01.09.2022 г. РИК 19 – Русе, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ГЛАС НАРОДЕН е подадена в РИК на 21 август 2022 г. в 09.10 ч.

С писмо вх. № НС-15-68/01.09.2022 г. РИК 31 – Ямбол, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ГЛАС НАРОДЕН е подадена в РИК на 21 август 2022 г. в 14.45 ч.

С решение № 91-НС от 30.08.2022 г. РИК 17 – Пловдивски, е регистрирала Михаил Иванов Минков като кандидат за народен представител по предложение на ПП ГЛАС НАРОДЕН.

С решения № 11-НС от 29.08.2022 г. и № 49-НС от 02.09.2022 г. на РИК 19 – Русе, е регистрирала Михаил Иванов Минков като кандидат за народен представител по предложение на ПП ГЛАС НАРОДЕН.

С решение № 14-НС от 23.08.2022 г. на РИК 31 – Ямбол, е регистрирала Михаил Иванов Минков като кандидат за народен представител по предложение на ПП ГЛАС НАРОДЕН.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Михаил Иванов Минков са в РИК 19 – Русе и РИК 31 – Ямбол, поради което регистрацията в РИК 17 – Пловдивски, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Михаил Иванов Минков, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, предложен от ПП ГЛАС НАРОДЕН и регистриран с решение № 91-НС от 30.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 17 – Пловдивски, на кандидата Михаил Иванов Минков и на ПП ГЛАС НАРОДЕН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения